אישור החוק - הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס` 62 - הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏11 ‏נובמבר ‏2013 18:54

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

אופיר אקוניס
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

ציפי חוטובלי
יריב לוין
אילן גילאון

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד–2013 *
    התקבל בכנסת ביום ח' בכסלו התשע"ד (11 בנובמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 800, מיום י"ב בחשוון התשע"ד (16 באוקטובר 2013), עמ' 14.

    תיקון סעיף 11.בחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה), התשע"א–2010‏ ס"ח התשע"א, עמ' 30., בסעיף 1 – (1) ברישה, במקום "שלוש שנים" יבוא "ארבע שנים";(2) בפסקה (2), בסעיף 60 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43. (להלן – החוק), המובא בה – (א) בסעיף קטן (ד), במקום "בעבירת פשע" יבוא "בעבירה";(ב) בסעיף קטן (ו), בסופו יבוא "ובלבד שלא נגרם לנאשם אי-צדק";(ג) בסעיף קטן (ט), המילים "שאינו שוטר" – יימחקו;(ד) אחרי סעיף קטן (ט) יבוא:"(י) היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה, לפי העניין, ידווח בכתב, מידי שנה, לוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת על כל אלה:(1) מספר התיקים שבהם החליט פרקליט מחוז להעביר את התיק לטיפולו של תובע משטרתי לפי הוראות סעיף קטן (ד), בחלוקה לפי הפרטים בחלק ג' לתוספת ראשונה א' ולפי מחוזות;(2) מספר התיקים בטיפול הפרקליטות ובהם נכללה עבירה לפי סעיף 273 או 274 לחוק העונשין, בפירוט לפי מספר תיקי החקירות, מספר כתבי האישום שהוגשו, ומספר פסקי הדין שניתנו ותוצאותיהם;(3) מספר התיקים שהועברו לטיפול תובע משטרתי לפי סעיף קטן (ד), ובהם נכללה עבירה לפי סעיף 273 או 274 לחוק העונשין, בפירוט לפי מספר תיקי החקירות, מספר כתבי האישום שהוגשו, ומספר פסקי הדין שניתנו ותוצאותיהם.";(3) בפסקה (4), בתוספת ראשונה א' לחוק המובאת בה, בכותרת חלק ג', המילה "פשע" – תימחק.
משוב א- א+