קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת מחלות בעלי חיים (מס` 6), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏04 ‏נובמבר ‏2013 18:13

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

זבולון כלפה
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
עמר בר-לב
מאיר שטרית
מיקי לוי
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

עיסאווי פריג`
מסעוד גנאים
אחמד טיבי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק כולל מספר תיקונים בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ”ה–1985 (להלן – הפקודה), שעיקרם שינוי ההסדר לעניין פיצויים בשל המתת בעל חיים הנגוע במחלה. החוק קובע כי בקשה לתשלום פיצויים כאמור תוגש לוועדה מקצועית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, המכונה ”ועדה לבדיקת בקשות לתשלום פיצויים” (להלן – הוועדה). הוועדה תקבע את שוויו של בעל החיים שהומת ואת גובה הפיצוי שיינתן לבעליו, בהתאם להוראות שיקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – השר) בתקנות, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. על החלטת הוועדה כאמור ניתן לעתור לבית משפט לעניינים מנהליים. סדרי עבודתה של הוועדה ייקבעו בתקנות שיתקין השר, באישור ועדת הכלכלה.
  עוד קובע החוק, כי לא יינתן פיצוי בשל המתת בעל חיים כאמור, אם השר קבע בתקנות לגבי סוג מסוים של בעל חיים ולגבי המחלה שבשלה הומת, כי קיים הסדר ביטוחי נאות לתשלום גמולי ביטוח לבעליו של בעל החיים שהומת, ובלבד שמכוח אותו הסדר השתתפות המדינה בדמי הביטוח היא בשיעור הולם. בנוסף, הוועדה תהיה מוסמכת לשלול פיצוי או להורות על מתן פיצוי בשיעור חלקי, אם קבעה כי בעליו של בעל החיים שהומת הפר הוראה מהותית מההוראות לפי הפקודה, והוכח להנחת דעתה שההפרה תרמה באופן מהותי להפצת המחלה שבשלה בעל החיים הומת. סמכויות הוועדה בעניין זה יופעלו בהתאם להוראות ואמות מידה שיקבע השר בתקנות, באישור ועדת הכלכלה.
  כמו כן, החוק כולל תיקונים לפקודה בשני נושאים נוספים: ראשית, לעניין אגרות הנגבות לפי הפקודה, החוק קובע כי רשות מקומית לא תגבה אגרה בעד פעולה שהיא מבצעת לפי הפקודה, אם השר קבע בתקנות אגרה בעד אותה פעולה. שנית, לעניין הוראות העונשין בפקודה, החוק מסמיך את השר לקבוע בתקנות כי הפרת הוראה שנקבעה בהן לא תהווה עבירה, או כי עונשו של מי שהפר הוראה שקבועה בתקנות יהיה מאסר לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים או קנס בסכום השווה היום ל-14,400 שקלים חדשים, במקום שנת מאסר כפי שקבעה הפקודה לפני התיקון.
  החוק ייכנס לתוקף ביום פרסומו ברשומות, למעט ההוראות המסדירות את הקמת הוועדה, קביעת דרכי עבודתה ושיקוליה במתן הפיצוי ובקביעת סכומו. הוראות אלה ייכנסו לתוקף בתוך שבעה חודשים מיום פרסום החוק ברשומות, ובלבד שעד אותו מועד הותקנו התקנות המסדירות נושאים אלה.

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת מחלות בעלי חיים (מס' 6), התשע"ד–2013 *
  התקבל בכנסת ביום א' בכסלו התשע"ד (4 בנובמבר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 770, מיום ט' בתמוז התשע"ג (17 ביוני 2013), עמ' 874.

  תיקון סעיף 161.בפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 84; התשס"ז, עמ' 67. (להלן – הפקודה), בסעיף 16, במקום סעיף קטן (ד) יבוא: "(ד) (1) בקשה לתשלום פיצויים לפי סעיף זה תוגש לוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 16ב, והיא תקבע את שווים של בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו ושל גוויה שנמצאה ראויה לשימוש, בהתאם להוראות לפי פסקה (2); שר החקלאות ופיתוח הכפר רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הגשת בקשה כאמור.(2) שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין קביעת שווים של בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו ושל גוויה שנמצאה ראויה לשימוש."הוספת סעיפים 16א ו-16ב2.אחרי סעיף 16 לפקודה יבוא:"הסדר ביטוחי חלופי לתשלום פיצויים16א.על אף הוראות סעיף 16, לא ישולמו פיצויים לפי הוראות הסעיף האמור בשל בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו, אם שר החקלאות ופיתוח הכפר קבע לגבי אותו סוג או מין של בעל חיים ולגבי אותה מחלה שבשלה הומת, כי קיים הסדר ביטוחי נאות לתשלום תגמולי ביטוח לבעלו של בעל חיים שהומת לפי פקודה זו ושלפיו השתתפות המדינה בדמי הביטוח היא בשיעור הולם.ועדה לבדיקת בקשות לתשלום פיצויים 16ב.(א) שר החקלאות ופיתוח הכפר ימנה ועדה לבדיקת בקשות לתשלום פיצויים שהוגשו לפי סעיף 16, שחבריה הם עובדי משרד החקלאות ופיתוח הכפר (בסעיף זה – המשרד), כמפורט להלן:(1) נציג המנהל הכללי של המשרד, שאינו עובד השירותים הווטרינריים, והוא יהיה היושב ראש;(2) נציג מנהל השירותים הווטרינריים מבין עובדי השירותים הווטרינריים, ויכול שימונה לפי סוג בעל החיים הנוגע בדבר, שלגביו מתקיים דיון בוועדה;(3) נציג היועץ המשפטי של המשרד. (ב) שר החקלאות ופיתוח הכפר, לאחר התייעצות עם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של החקלאים בישראל, ימנה משקיף לוועדה שהוא איש סגל אקדמי בכיר במוסד להשכלה גבוהה ואינו רופא וטרינר (בסעיף זה – המשקיף); המשקיף יוזמן לכל ישיבות הוועדה והוא רשאי להשתתף בכל ישיבותיה, אולם אין בהיעדרותו מישיבה כדי לפגוע בתוקף פעולותיה ובסמכויותיה של הוועדה.(ג) הודעה על מינוי חברי הוועדה והמשקיף תפורסם ברשומות.(ד) שר החקלאות ופיתוח הכפר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע את סדרי עבודתה של הוועדה, ובכלל זה הוראות לעניין המניין החוקי בישיבותיה, האופן שבו מי שעלול להיפגע מהחלטתה רשאי לטעון את טענותיו לפניה, וכן הוראות שיחולו על המשקיף, לעניין שמירת סודיות ומניעת ניגוד עניינים; כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיף קטן זה רשאית הוועדה לקבוע את סדרי עבודתה."תיקון סעיף 173.בסעיף 17 לפקודה, במקום סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג)(1) לא ישולמו פיצויים בשל בעל חיים שהומת לפי הוראות פקודה זו אם הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 16ב קבעה כי בעליו הפר הוראה מהותית מהוראות פקודה זו או מהוראות הביצוע, בהתאם להוראות לפי פסקה (4), וכי הוכח להנחת דעתה שההפרה תרמה באופן מהותי להפצת המחלה שבשלה הומת בעל החיים; לעניין זה, חזקה היא כי אם הופרה הוראה מהותית מהוראות פקודה זו או מהוראות הביצוע, שיש בהפרתה כדי לגרום להפצת מחלה, ונדרשה המתה של בעל החיים בשל אותה מחלה, הרי שההפרה תרמה באופן מהותי להפצת המחלה. (2) על אף הוראות פסקה (1), הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 16ב, רשאית להורות, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי פסקה (4), על תשלום פיצויים בשיעור חלקי, אף שהופרה הוראה כאמור באותה פסקה.(3) הופרה הוראה מהותית לאחר המתת בעל החיים, רשאית הוועדה שמונתה לפי הוראות סעיף 16ב להתנות תשלום פיצויים לפי פקודה זו בסילוק ההפרה.(4) שר החקלאות ופיתוח הכפר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע סוגי הוראות שיראו אותן לעניין סעיף זה כהוראות מהותיות וכן אמות מידה לתשלום פיצויים בשיעור חלקי כאמור בפסקה (2)."תיקון סעיף 224.בסעיף 22(ג) לפקודה, אחרי "תקנות על פי" יבוא "פסקאות (3), (10) עד (12) ו-(14) של סעיף קטן (א), ועל פי".תיקון סעיף 235.בסעיף 23 לפקודה – (1) בסעיף קטן (א), אחרי "שר החקלאות" יבוא "באישור ועדת הכלכלה של הכנסת,";(2) בסעיף קטן (ב), במקום "תחול פקודת המסים (גביה)" יבוא "יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 170..";(3) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג) אגרות שנקבעו לפי סעיף קטן (א) המשולמות לרשות מקומית בעד פעולות שהיא מבצעת לפי פקודה זו, ייקבעו גם בהסכמת שר הפנים.(ד) נקבעה לפי הוראות סעיף קטן (א) אגרה שתשולם לרשות מקומית בעד פעולה מהפעולות המפורטות באותו סעיף קטן, לא תיגבה אגרה בעד אותה פעולה מכוח חוק עזר."ביטול סעיפים 27א עד 27ו6.סעיפים 27א עד 27ו לפקודה – בטלים. תיקון סעיף 287.בסעיף 28 לפקודה, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי שר החקלאות ופיתוח הכפר לקבוע בתקנות –(1) כי הפרת הוראה שנקבעה בהן לא תהווה עבירה;(2) כי עונשו של מי שהפר הוראה הקבועה בהן יהיה מאסר עד שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.."תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים
משוב א- א+