קריאה שנייה - הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס` 53), התשע"ד-2013

‏יום שני ‏28 ‏אוקטובר ‏2013 19:48

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יריב לוין
גילה גמליאל
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

משה גפני
יפעת קריב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • בחוק נקבע הסדר שמטרתו עידוד המחזיקים בניירות ערך לממש את זכות ההצבעה שלהם באסיפות באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית שתקים הרשות, וזאת ללא צורך בנוכחות פיזית באסיפות. מערכת ההצבעה האלקטרונית נועדה להקל על בעלי ניירות ערך להצביע ולפשט את הליך ההצבעה שלהם באסיפה. במטרה להגביר את כוחם ולאפשר להם להצביע מבלי שיידרשו לנכוח.
  הוטלה חובה על הרשות לניירות ערך לנקוט אמצעים להבטחת פרטיותם של המחזיקים וכי מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה נפרדת ובלתי תלויה מכל מערכת אחרת של הרשות לניירות ערך, דהיינו הפרדה מבנית, וכי שימוש בנתוני המערכת יהיה אסור, למעט לצרכי בקרה, תפעולה ותחזוקה של מערכת ההצבעה האלקטרונית או אם התעורר חשד לביצוע עבירה באמצעות המערכת. כדי להבטיח את קיומה של ההפרדה המבנית, נקבע כי יושב ראש הרשות לניירות ערך ימנה ממונה על אכיפת ההפרדה המבנית שיבטיח קיום ההפרדה המבנית כאמור, וזאת מבלי שיועבר מידע ממערכת ההצבעה האלקטרונית או ממנה שלא לפי ההוראות הקבועות בחוק. עוד נקבע, כי מעל אותו עובד רשות יהיה פיקוח למימוש ההפרדה המבנית, ולשם כך ימונה עובד המדינה שאינו עובד הרשות, שימונה על ידי יושב ראש הרשות לניירות ערך ועל ידי רשם מאגרי המידע. עוד נקבע כי יושב ראש הרשות לניירות ערך יהיה רשאי להורות שהעברת נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית תיחסם למשך תקופה מזערית ככל שניתן כאשר מתקיימות נסיבות חריגות בקשר לפעילות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
  בנוסף, נקבע סדר קדימויות בהצבעה שנעשתה ביותר מדרך אחת על ידי בעל נייר ערך – בכתב הצבעה, בכתב הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ובנוכחות באסיפה. נקבע שהצבעה של מחזיק בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה בכתב הצבעה פיזי או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
  כמו כן, בהצעת החוק מוצע להסדיר את מרשם המחזיקים בכתבי אופציה ותוכנו, אופן הוכחת הבעלות על כתב אופציה וכן הוראות לעניין אסיפת מחזיקים בכתבי אופציה שמקנים זכות לרכוש מניות, יחדות השתתפות שנסחרות בבורסה או תעודות התחייבות.
  נקבע בחוק שיום תחילתו יהיה במועד תחילתן של תקנות בקשר למרשם המחזיקים בכתבי אופציה.

החוק המלא


 • חוק ניירות ערך (תיקון מס' 53), התשע"ד–2013 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ד בחשוון התשע"ד (28 באוקטובר 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 790, מיום ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013), עמ' 1166.

  תיקון סעיף 35יב31.בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968‏ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ג, עמ' 11. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 35יב3, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ה) הצביע מחזיק בתעודת התחייבות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של מחזיק בתעודת התחייבות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה."הוספת פרק ה'22.אחרי סעיף 35טז2 לחוק העיקרי יבוא:
  "פרק ה'2: כתבי אופציה
  הגדרות35טז3.בפרק זה – "אסיפת מחזיקים בכתבי אופציה" – אסיפה של מחזיקים בכתבי אופציה מסדרה מסוימת;"חבר בורסה" – מי שהוא חבר הבורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46;"כתב אופציה" – נייר ערך שהנפיק תאגיד לציבור המקנה למחזיק בו זכות לרכוש מניות, יחידות השתתפות שנסחרות בבורסה או תעודות התחייבות כהגדרתן בסעיף 35א, שינפיק התאגיד האמור, במועד ובתנאים שנקבעו לגביו, תמורת סכום שיש לשלם בעת רכישת המניות, יחידות ההשתתפות או תעודות ההתחייבות האמורות;"מרשם המחזיקים בכתבי אופציה" – מרשם של המחזיקים בכתבי אופציה בהתאם לסעיפים 35טז5 ו-35טז6.מחזיק בכתב אופציה35טז4.מחזיק בכתב אופציה הוא כל אחד מאלה: (1) מי שלזכותו רשום אצל חבר בורסה כתב אופציה, ואותו כתב אופציה נכלל בין כתבי האופציה הרשומים במרשם המחזיקים בכתבי אופציה, על שם חברה לרישומים;(2) מי שלזכותו רשום כתב אופציה במרשם המחזיקים בכתבי אופציה.מרשם המחזיקים בכתבי אופציה35טז5.המנפיק ינהל מרשם של מחזיקים בכתבי אופציה שהנפיק, שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.תוכן מרשם המחזיקים בכתבי אופציה35טז6. (א) במרשם המחזיקים בכתבי אופציה יירשמו – (1) מספר כתבי האופציה שהונפקו לציבור, בציון הסדרה;(2) מספר כתבי האופציה המוחזקים בידי כלל המחזיקים בכתבי האופציה;(3) שמו, מספר זהותו ומענו של כל מי שמחזיק בכתבי האופציה;(4) תאריך ההנפקה של כתבי האופציה או מועד העברתם למחזיק, לפי העניין.(5) סומנו כתבי האופציה במספרים סידוריים, יציין המנפיק לצד שמו של כל מחזיק בכתב אופציה את מספרי כתבי האופציה הרשומים על שמו.(ב) הוראות סעיפים 130(ב), 131 עד 134 ו-299 לחוק החברות החלות על בעל מניה ועל בעל מניה שהוא נאמן, יחולו על מחזיק בכתב אופציה ועל מחזיק בכתבי אופציה בנאמנות, בהתאמה ובשינויים המחויבים.הוכחת בעלות בכתבי אופציה35טז7.מחזיק בכתב אופציה המעוניין להצביע באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה, זכאי לקבל, בלא תנאי, מאת חבר בורסה שבאמצעותו מוחזק כתב האופציה, אישור המוכיח את בעלותו בכתב האופציה, באופן שיקבע שר האוצר באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.הצבעה באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה35טז8.(א) מחזיק בכתב אופציה רשאי להצביע באסיפת מחזיקים בכתבי אופציה, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו, ולפי הוראות סעיף קטן (ב).(ב) כתב הצבעה יישלח על ידי התאגיד לכל מחזיקי כתבי האופציה; מחזיק בכתב אופציה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולשולחו לתאגיד.(ג) כתב הצבעה שבו ציין מחזיק בכתב אופציה את אופן הצבעתו, אשר הגיע לתאגיד עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי בה.(ד) כתב הצבעה שהתקבל אצל התאגיד כאמור בסעיף קטן (ג) לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפת המחזיקים בכתבי אופציה, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה לעניין החלטה על קיום אסיפת מחזיקים נדחית, והוא יימנה בקיומה של אסיפת המחזיקים הנדחית.(ה) בכפוף להוראות לפי סעיף 35טז9(4), מחזיק בכתב אופציה כמשמעותו בסעיף 35טז4(1) זכאי לקבל, בלא תנאי, כתב הצבעה מאת חבר הבורסה שבאמצעותו מוחזקים כתבי האופציה.(ו) הצביע מחזיק בכתב אופציה ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת; לעניין זה, הצבעה של מחזיק בכתב אופציה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.תקנות35טז9.שר האוצר רשאי, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה, בהתייעצות עם שר המשפטים ובאישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר כתב הצבעה לפי סעיף 35טז8, בין השאר בעניינים אלה:(1) אופן המצאת כתבי הצבעה למחזיקים בכתבי אופציה, או פרסומם כחלופה להמצאתם, ואופן המשלוח של כתבי ההצבעה, לרבות באמצעות חברי בורסה או באמצעות תאגיד בשליטתם או באמצעות תאגיד אחר, חובת צירוף אישור המעיד על הבעלות בכתבי האופציה במועד הקובע, וכן מועדים ולוחות זמנים לביצוע הפעולות הדרושות ליישום האמור בפרק זה;(2) התמורה המרבית שתשולם בשל משלוח כתב הצבעה ואופן הטלת התשלומים וההוצאות בשל משלוח כאמור בין הגורמים השונים שייטלו בו חלק;(3) אופן הפיקוח על ביצוע ההוראות לפי פרק זה, לרבות לעניין חובת ניהול רישומים על ביצוע הוראות שקבע;(4) מתכונת לנוסח של כתב הצבעה לנושאים שפרק זה חל לגביהם."תיקון כותרת פרק ז'23.בכותרת פרק ז'2 לחוק העיקרי, בסופה יבוא "ומערכת הצבעה אלקטרונית".הוספת כותרת סימן א'4.אחרי כותרת פרק ז'2 לחוק העיקרי יבוא:
  "סימן א': דואר אלקטרוני מאובטח".
  ביטול סעיף 44ז5.סעיף 44ז לחוק העיקרי – בטל.תיקון סעיף 44ח 6.בסעיף 44ח לחוק העיקרי, בסופו יבוא "בסימן זה, "נמען" – מי שחלה עליו חובת דיווח לפי סעיף 44ד(א)".תיקון סעיף 44ט7.בסעיף 44ט לחוק העיקרי –(1) בסעיף קטן (א), במקום "לנמען כאמור בסעיף 44ח" יבוא "בהתאם להוראות סעיף 44ח לנמען";(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), מסר אלקטרוני מאושר, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית כמשמעותו בסעיף 44יא5, שנשלח לנמען כאמור בסעיף 44ח והתקבל לגביו אישור הגעה אלקטרוני, יראו אותו כאילו הומצא לנמען במועד פתיחת האסיפה שבעניינה נערכה ההצבעה כאמור."הוספת סימן ב'8.אחרי סעיף 44יא לחוק העיקרי יבוא:
  "סימן ב': מערכת הצבעה אלקטרונית
  הגדרות44יא1.בסימן זה –"אסיפה" – אסיפה של מחזיקים בניירות ערך שבה ניתן להצביע באמצעות כתב הצבעה; "חבר בורסה" – מי שהוא חבר הבורסה בהתאם לתקנון הבורסה כמשמעותו בסעיף 46;"כתב הצבעה" – כמשמעותו בסעיפים 35יב3 ו-35טז8 ובסעיף 87 לחוק החברות.מערכת הצבעה אלקטרונית44יא2.(א) הרשות תקים מערכת מחשב אשר תאפשר למחזיקים בניירות ערך, שחבר בורסה המציא לגביהם את המידע הנדרש בהתאם לתקנות לפי סעיפים 35יב21 ו-35טז9 ובהתאם לתקנות לפי סעיף 89 לחוק החברות, להצביע באסיפה באמצעות כתב הצבעה, באמצעות האינטרנט, וכן להוכיח את בעלותם בניירות הערך (בסימן זה – מערכת הצבעה אלקטרונית).(ב) לשם אבטחת הנתונים שהועברו אל מערכת ההצבעה האלקטרונית או ממנה לפי סימן זה, תעשה הרשות שימוש במערכות תוכנה וחומרה מהימנות המעניקות, להנחת דעתה, הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב, והמקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות.(ג) הרשות תתעד פעולות שבוצעו במערכת ההצבעה האלקטרונית, את מועד ביצוען ואת זהותו של מי שביצע אותן.(ד) הרשות תגבה את מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעים מוגנים ומובטחים, והגיבוי יישמר בנפרד מהמערכת. (ה) הרשות תנקוט אמצעים שיבטיחו את פרטיותם של המחזיקים בניירות ערך, בשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות. הפרדה מבנית44יא3.(א) על אף האמור בכל דין, מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה נפרדת מפעילות אחרת של הרשות ובלתי תלויה בה, ולא תהיה לרשות או לכל גורם אחר גישה לנתונים שהועברו אל המערכת או ממנה; הרשות או כל גורם אחר לא יעשו שימוש בנתונים כאמור, למעט לצורכי בקרה, תפעול ותחזוקה של מערכת ההצבעה האלקטרונית או אם התעורר חשד לביצוע עבירה באמצעותה.(ב) יושב ראש הרשות ימנה ממונה על אכיפת ההפרדה המבנית כאמור בסעיף קטן (א), ובכלל זה על ביצוע כל הפעולות הדרושות כדי להבטיח שההפרדה המבנית תקוים ושלא יועבר מידע ממערכת ההצבעה האלקטרונית או אליה אלא לפי סימן זה.(ג) יושב ראש הרשות ורשם מאגרי מידע ימנו עובד המדינה שאינו עובד הרשות, לפיקוח על ההפרדה המבנית לפי סעיף זה; בסעיף קטן זה, "רשם מאגרי מידע" – הרשם כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981 ס"ח התשמ"א, עמ' 128..סמכות הרשות44יא4.(א) הרשות תקבע כללים בעניינים אלה, בשים לב להוראות סעיף 44יא2:(1) אופן ההפעלה והשימוש במערכת ההצבעה האלקטרונית ומאפייני המערכת;(2) מאפייני המסר האלקטרוני שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית כאמור בסעיף 44יא5(א) והפרטים שיש לכלול בו;(3) המאפיינים הטכניים של המידע והפרטים שחברי הבורסה נדרשים להמציא למחזיק בנייר ערך ולמערכת ההצבעה האלקטרונית, בהתאם לתקנות לפי סעיפים 35יב21 ו-35טז9 ובהתאם לתקנות לפי סעיף 89 לחוק החברות;(4) הממשק של חברי הבורסה מול מערכת ההצבעה האלקטרונית.(ב) כללים לפי סעיף קטן (א) אין חובה לפרסמם ברשומות, אולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על קביעת כללים כאמור ועל מועד תחילתם.(ג) כללים לפי סעיף קטן (א) וכל שינוי בהם יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים נוספות לפרסומם. נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית 44יא5.(א) סמוך לפני מועד כינוס האסיפה, תמציא הרשות למזמן האסיפה, באמצעות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח, מסר אלקטרוני מאושר שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית, שיכלול נתונים אלה: (1) פרטי המחזיקים בניירות ערך אשר הצביעו במערכת ההצבעה האלקטרונית ואופן הצבעתם;(2) פרטי המחזיקים בניירות ערך אשר הורו למערכת האמורה להעביר את פרטיהם, בלא ציון אופן הצבעתם, לשם הוכחת בעלותם בניירות הערך.(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), נוכח יושב ראש הרשות, ובהיעדרו – עובד הרשות שהוא הסמיכו לכך, כי מתקיימות נסיבות חריגות בקשר לפעילות מערכת הדואר האלקטרוני המאובטח או מערכת ההצבעה האלקטרונית, רשאי הוא להורות, למשך תקופה שיקבע ושלא תעלה על התקופה המזערית הנדרשת בנסיבות העניין, כי העברת הנתונים כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה שלא באמצעות מערכת דואר אלקטרוני מאובטח אלא באופן שיורה, או כי מערכת ההצבעה האלקטרונית תיחסם לשימוש, לפי העניין; הוראה כאמור תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ובאמצעי תקשורת נוספים כפי שימצא לנכון.תוצאות ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית44יא6.בקביעת המניין החוקי ומניין הקולות באסיפה יובאו בחשבון גם הקולות המנויים בתוצאות ההצבעה האלקטרונית, ויחולו לעניין זה הוראות סעיפים 35יב3 ו-35טז8 והוראות סעיף 87 לחוק החברות, לפי העניין."תיקון חוק החברות
משוב א- א+