אישור החוק - הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏31 ‏יולי ‏2013 12:52

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יריב לוין
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
עפו אגבאריה
עליזה לביא
יעקב פרי
עדי קול
אחמד טיבי
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

מרדכי יוגב
זבולון כלפה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תוכן התקציר: מדובר בחוק שמשפר באופן משמעותי את תנאי העבודה של עובדי קבלני שרות בגופים ציבוריים בתחומי הניקיון והשמירה.
  בחודש דצמבר 2012 נחתם הסכם בין מדינת ישראל להסתדרות. ההסכם קבע שיפור של תנאי ההעסקה של עובדי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון, שמועסקים במסגרת התקשרויות עם המדינה.
  החוק הנדון מחיל את תנאי השכר שנקבעו במסגרת ההסכם גם על עובדים של קבלני שרות בתחום השמירה והניקיון אצל גופים ציבוריים, שכוללים – גופים מתוקצבים, גופים נתמכים ותאגידי בריאות.
  תנאי העבודה שיוחלו על עובדי קבלני השרות מכוח החוק יהיו זהים לתנאים שבהסכם וייקבעו בצו על ידי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. התנאים יעסקו בשכר העובדים, מענק מצוינות, הפרשות לקופת גמל לקצבה, הפרשות לקרן השתלמות, תשלום דמי הבראה, סבסוד ארוחות במזנון במקום העבודה וכן מתן שי לחג.
  החוק קובע כי כל גוף ציבורי יחויב לכלול במסגרת הסכמי התקשרות עתידיים שלו עם קבלני שרות בתחומי שמירה וניקיון הוראות בדבר חובת הקבלן להחיל על עובדיו את תנאי העבודה האמורים.
  בנוסף קובע החוק כי ניתן יהיה לאכוף את הפרת חלק מההוראות שקבועות בו במסגרת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע”ב–2011. האכיפה על הפרת הוראות החוק תהיה הן מול קבלן השרות והן מול הגופים הציבוריים מזמיני השרות.
  החוק מבקש לקבוע כי התנאים המשופרים יחולו גם על עובדים שמועסקים מכוח התקשרויות קיימות. אולם, על מנת לאפשר לצדדים זמן היערכות לתנאים החדשים, כולל החוק שורה של הוראות מעבר שמקנות לצדדים זמן להיערך וכן מאפשרות לצדדים לבטל את החוזה מטעמים הקשורים להחלת הוראות החוק או לערוך בו שינויים, מבלי שהדבר ייחשב הפרה של החוזה.


החוק המלא


 • חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג–2013 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 781, מיום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), עמ' 984.

  הגדרות1.בחוק זה –"גוף ציבורי" – גוף מתוקצב, גוף נתמך ותאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985 ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.;"עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי" – עובד של קבלן שירות, בתחומי השמירה או הניקיון, שמבצע את עבודתו אצל גוף ציבורי, בין שעבודתו מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי ובין מחוץ להם;"קבלן שירות" – כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 201., בתחומי השמירה או הניקיון;"תחום השמירה" – תחום שמירה ואבטחה.החלת תנאי העבודה המוסכמים בתחומי השמירה והניקיון2.תנאי העבודה בנושאים המנויים בתוספת ורכיביהם וסכומיהם כפי שנקבעו לפי סעיף 6 (להלן – תנאי העבודה המוסכמים), יחולו לפי הוראות חוק זה לגבי העובדים של קבלן שירות בגוף ציבורי.תחולתו של תנאי עבודה מיטיב3.עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי, שחל לגביו מכוח דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, תנאי עבודה המיטיב עמו לעומת תנאי מתנאי העבודה המוסכמים – יחול לגביו תנאי העבודה המיטיב.התקשרות של גוף ציבורי4.גוף ציבורי המתקשר עם קבלן שירות יכלול בהסכם ההתקשרות הוראה שלפיה קבלן השירות יחיל על עובדיו, שהם עובדים של קבלן השירות בגוף הציבורי, תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים.הודעת גוף ציבורי5.גוף ציבורי ימסור לקבלן שירות, טרם ההתקשרות עמו, הודעה בדבר היותו גוף ציבורי לפי חוק זה ובדבר הוראות חוק זה החלות עליו כגוף ציבורי ועל קבלן השירות ועובדיו.קביעת תנאי העבודה המוסכמים 6.(א) בסעיף זה "ההסכם" – ההסכם שנחתם ביום כ' בכסלו התשע"ג (4 בדצמבר 2012) בין מדינת ישראל להסתדרות העובדים הכללית החדשה.(ב) שר האוצר יקבע, בצו, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, פירוט של רכיבי תנאי העבודה בנושאים המנויים בתוספת וסכומיהם, בהתאם לאמור בסעיפים 4 ו-5 להסכם; בצו ייקבעו גם מנגנוני העדכון של הרכיבים והסכומים, בהתאם לסעיפים האמורים בהסכם; צו כאמור יותקן עד ליום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013) והוראותיו יחולו מאותו מועד.(ג) עודכן אחד מהרכיבים או מהסכומים האמורים בסעיף קטן (ב), בהתאם להוראות ההסכם, או שונה ההסכם בעניין הנוגע לתנאי עבודה, רשאי שר האוצר לתקן, בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, את הצו האמור באותו סעיף קטן, לפי העדכון או השינוי כאמור. (ד) שונה ההסכם לגבי נושא המנוי בתוספת, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר הכלכלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את התוספת לפי השינוי כאמור.ביצוע7.שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה. תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
משוב א- א+