קריאה שנייה - הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס` 11), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏31 ‏יולי ‏2013 12:00

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 36

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יפעת קריב
דב חנין
עמר בר-לב
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הסיוע המשפטי (תיקון מס' 11), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 776, מיום ט"ז בתמוז התשע"ג (24 ביוני 2013), עמ' 964.

    תיקון התוספת1.בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972‏ ס"ח התשל"ב, עמ' 95; התשע"א, עמ' 116., בתוספת, אחרי פרט 5 יבוא:"6. לאדם, בכל הנוגע –(א) לקבלת ייעוץ ראשוני בעניין זכויותיו לקבלת תגמולים כניצול שואה, וסעיף 3 לא יחול; לעניין זה, "תגמולים" – קצבה, מענק שנתי או הטבה כאמור בפסקה (ב), וכן קצבה, מענק שנתי או הטבה אחרים הניתנים בשל רדיפות הנאצים ועוזריהם;(ב) להליכים שהוא נוקט בבית משפט או בוועדת עררים לקבלת קצבה, מענק שנתי או הטבה לפי ההוראות המפורטות להלן, וסעיף 3 לא יחול:(1) חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד–1954‏ ס"ח התשי"ד, עמ' 76. (להלן – חוק נכי המלחמה בנאצים); (2) חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957‏ ס"ח התשי"ז, עמ' 103. (להלן – חוק נכי רדיפות הנאצים);(3) פרק א' לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א–2001‏ ס"ח התשס"א, עמ' 236.;(4) חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז–2007‏ ס"ח התשס"ז, עמ' 47.;(5) סעיף 4(א)(4) לחוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו–2006 ס"ח התשס"ו, עמ' 202.;לעניין פרט זה, "ועדת עררים" – ועדה שמונתה לפי סעיף 16 לחוק נכי רדיפות הנאצים או ועדה שמונתה לפי סעיף 3 לחוק נכי המלחמה בנאצים."תחילה2.תחילתו של חוק זה 60 ימים מיום פרסומו.
משוב א- א+