קריאה שנייה - הצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון), התשע"ג-2013

‏יום רביעי ‏31 ‏יולי ‏2013 11:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

קארין אלהרר

קארין אלהרר

יו"ר ועדה לענייני ביקורת המדינה

עדי קול
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק תכנון משק החלב (תיקון), התשע”ג–2013, מתקן את הוראת המעבר שבסעיף 44 לחוק תכנון משק החלב, התשע”א–2011 (להלן – החוק), הקובעת כי במשך 8 שנים מיום תחילת החוק (כלומר עד אפריל 2019), יישאר מחיר המינימום שמחלבות משלמות ליצרנים בעבור ליטר חלב גולמי (מחיר המטרה) כפי שנקבע בפרסום האחרון שהוציא משרד החקלאות ערב כניסת החוק לתוקף. באותן 8 שנים, אמור מחיר המטרה להתעדכן בהתאם למנגנון עדכון הנקבע בתקנות שמתקינים שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר (להלן – השרים), באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. בתקנות אלה נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין סקר הוצאות ייצור, הנערך אחת לשנתיים ותוצאותיו משמשות לעדכון המחיר, וכן הוראות לעניין ניכוי רבעוני של סכום מסוים ממחיר המטרה (”רכיב התייעלות”) כדי לעודד התייעלות ברפתות. בהתאם לתיקון לחוק, לשם יישום החלטת הממשלה מס` 5177 בעניין אימוץ המתווה הרב שנתי לייעול משק החלב (”מתווה לוקר”), יהיו השרים רשאים לתקן את התקנות כאמור ולשנות את המנגנון לעדכון מחיר המטרה בשלושה נושאים: שנים שבהן לא ייערך סקר הוצאות ייצור; אוכלוסיית המדגם שתיכלל בסקר הוצאות ייצור בשנה מסוימת; וקביעת רכיב התייעלות, בנוסף לרכיב ההתייעלות הקבוע היום, שיופחת ממחיר המטרה בשנה מסוימת.

החוק המלא


  • חוק תכנון משק החלב (תיקון), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ד באב התשע"ג (31 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 759, מיום ד' בסיוון התשע"ג (13 במאי 2013), עמ' 312.

    תיקון סעיף 441.בחוק תכנון משק החלב, התשע"א–2011‏ ס"ח התשע"א, עמ' 762., בסעיף 44(ב) –(1) האמור בו יסומן כפסקה "(1)", ובה, בסופה יבוא "(להלן – נוהל ההתחשבנות)";(2) אחרי פסקה (1) יבוא: "(2) על אף האמור בפסקה (1), לשם יישום החלטת הממשלה מס' 5177 מיום ה' בחשוון התשע"ג (21 באוקטובר 2012), רשאים השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע בתקנות לפי אותה פסקה הוראות שאינן לפי נוהל ההתחשבנות, בנושאים אלה: שנים שבהן לא ייערך סקר הוצאות ייצור, אוכלוסיית המדגם שתיכלל בסקר הוצאות ייצור, קביעת רכיב ההתייעלות וניכוי רכיב כאמור בשנה מסוימת ממחירי המטרה שעודכנו לפי פסקה (1); בפסקה זו, "סקר הוצאות ייצור" – סקר הוצאות ייצור חלב, תנובות חלב ותפוקות בשר בשנה מסוימת."
משוב א- א+