קריאה שנייה - חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 145 - הוראת שעה), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏30 ‏יולי ‏2013 17:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

משה זלמן פייגלין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ”ה–1995, קובע בפרק י` את הזכאות לגמלת סיעוד. הגמלה ניתנת לתושב ישראל שהגיע לגיל פרישה וזקוק במידה רבה לעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום או להשגחה, והיא מותנית במבחני הכנסה שנקבעו לפי החוק. לזכאים לגמלת הסיעוד ניתנים שירותים כגון עזרה בבית המבוטח, טיפול במרכז יום לקשיש ולחצן מצוקה.
  לפי החוק, שיעור גמלת הסיעוד נקבע בהתאם למידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום, או בשל היותו זקוק להשגחה.
  ככלל, בדיקת התלות נערכת על ידי אחות המגיעה לביתו של המבוטח ואולם, לפי החוק, עומדת למבוטח שמלאו לו 90 שנים הזכות לבחור כי בדיקת התלות תבוצע בידי רופא מומחה בגריאטריה, ללא עלות עבור הבדיקה.
  בכנסת ה-18 עבר חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס` 132 – הוראת שעה), התשע”ב–2012, שקבע לתקופת ניסיון כי גם מבוטחים שמלאו להם 80 שנים וטרם מלאו להם 90 שנים, אשר מתגוררים באזור שקבע שר הרווחה והשירותים החברתיים בצו, יוכלו לבקש כי בדיקת התלות תתבצע על ידי רופא מומחה בגריאטריה. במסגרת הצו נקבע כי התוכנית הניסיונית תחול בערים ירושלים, טבריה ופתח תקווה.
  הוראת השעה עמדה בתוקף שנה אחת והייתה אמורה לפקוע ביום כ` באייר התשע”ג (30 באפריל 2013), אך בשל הבחירות לכנסת התשע-עשרה, ובהתאם להוראות סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, עמדה הוראת השעה בתוקפה עד יום כ”ה באייר התשע”ג (5 במאי 2013).
  החוק שבנדון מאריך את תוקפה של הוראת השעה בשנה אחת נוספת, זאת לאור טענות המוסד לביטוח לאומי כי טרם נאספו ממצאים מספקים בשביל לקבוע את הצורך בעיגון ההסדר כהסדר קבע. כמו כן, בנוסף לשלושת אזורי הניסוי שלגביהם חלה הוראת השעה בעבר – ייקבעו בצו שלושה אזורי ניסוי נוספים: נהריה, באר שבע ורמת גן.


החוק המלא


 • חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 145 – הוראת שעה), התשע"ג–2013
  **
  התקבל בכנסת ביום כ"ג באב התשע"ג (30 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת– 510, מיום כ"ה בתמוז התשע"ג (3 ביולי 2013), עמ' 40.

  תיקון סעיף 224א 1.בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210; התשע"ג, עמ' ... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 224א – (1) בסעיף קטן (א), בהגדרה "תקופת הניסיון", במקום הסיפה החל במילים "תום שלושה חודשים" יבוא "יום פרסומו של חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 145 – הוראת שעה) , התשע"ג–2013 ס"ח התשע"ג, עמ' ....";(2) בסעיף קטן (ב)(1), במקום "משלושה" יבוא "משישה".צו ראשון2.צו ראשון לפי סעיף 224א(ב)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, יותקן בתוך חודש מיום פרסומו של חוק זה.
משוב א- א+