הצעת ועדה - הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון מס` 12), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏22 ‏יולי ‏2013 22:19

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 57

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

מירי רגב
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

ציפי לבני
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
יעל גרמן
יעקב פרי
עדי קול
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 30

יצחק הרצוג
שלי יחימוביץ
איציק שמולי
ניצן הורוביץ
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

דוד אזולאי

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • בחוק נקבע שסעיף 6ג`, שעניינו מענק מיוחד בשל רכישה או הרחבה של דירה בירושלים, בטל החל מיום ח` באב התשע”ג (15 ביולי 2013) (להלן – יום התחילה). בנוסף, נקבעה הוראת מעבר לפיה, בתקופה שמיום התחילה ועד ליום כ”ז בחשוון התשע”ד (31 באוקטובר 2013) זכאי, כהגדרתו בחוק הלוואות לדיור, התשנ”ב–1992, שירכוש דירה חדשה בבנייה רוויה בירושלים ממוכר, כהגדרתו בחוק המכר (דירות), התשל”ג–1973, במחיר שאינו עולה על 1,800,000 שקלים חדשים – יקבל מענק בגובה הסכומים הקבועים בחוק. סכומים אלה יעודכנו בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום כ”ב בשבט התשס”א (15 בפברואר 2001) ועד ליום התחילה.

החוק המלא


  • חוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 12), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 764, מיום י"ח בסיוון התשע"ג (27 במאי 2013), עמ' 370.

    ביטול סעיף 6ג1.בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 246; התשס"ד, עמ' 501. (להלן – החוק העיקרי) , סעיף 6ג – בטל.תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום ח' באב התשע"ג (15 ביולי 2013) (להלן – יום התחילה).הוראת מעבר3.על אף האמור בסעיף 1, זכאי כהגדרתו בחוק העיקרי, שרכש בתקופה שמיום התחילה ועד ליום כ"ז בחשוון התשע"ד (31 באוקטובר 2013) דירה חדשה בבנייה רוויה בירושלים ממוכר כהגדרתו בחוק המכר (דירות) התשל"ג–1973 ס"ח התשל"ג, עמ' 196., במחיר שאינו עולה על 1,800,000 שקלים חדשים, יקבל מענק בגובה הסכומים הקבועים בסעיף 6ג(א)(1) או (2) לחוק העיקרי, כשהם מעודכנים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום כ"ב בשבט התשס"א (15 בפברואר 2001) ועד ליום התחילה; לעניין סעיף זה, "בנייה רוויה" – בנייה שאינה צמודת קרקע, בצפיפות של ארבע יחידות דיור לדונם לפחות.
משוב א- א+