הצעת ועדה - הצעת חוק גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס` 5), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏22 ‏יולי ‏2013 20:10

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 74

עליזה לביא
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

מרב מיכאלי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
עמר בר-לב
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

גדעון סער
לימור לבנת
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

אופיר אקוניס
מרדכי יוגב
זבולון כלפה
אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אמנון כהן
יצחק כהן
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עיסאווי פריג`
עדי קול
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מיקי לוי

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק גלי צה”ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה), התשס”ה–2005 (להלן – חוק גלי צה”ל), מסדיר את שידורי החסות ותשדירי השירות, תמורת תשלום, בשידורי הרדיו בגלי צה”ל, ואת הפיקוח הציבורי שאמור להיות על שידורים אלה. חוק זה נקבע כהוראת שעה, שהוארכה מעת לעת.
  חוק גלי צה”ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס` 5), התשע”ג–2013, הופך את ההסדר בחוק גלי צה”ל, להסדר של קבע, כך שגלי צה”ל יוכלו להמשיך ולשדר בקביעות את שידורי החסות ותשדירי השירות, בהיקף שידורים שיעמוד על 4 דקות וחצי לשעה לכל היותר.
  כמו כן, בהתאם לתיקון לחוק, תוכל גלי צה”ל לשלב שידורי חסות ותשדירי שירות גם באמצעים טכנולוגיים אחרים, ובכלל זה באינטרנט ובסמארטפון. תוקפה של הוראה זו יהיה למשך 18 חודשים מיום שהתקיימו שני תנאים: האחד – הותקנו התקנות הדרושות מכוח סעיף 4 לחוק גלי צה”ל, שמטרתן לקבוע תנאים לשידור שידורי חסות ותשדירי שירות בגלי צה”ל, לרבות איסורים ומגבלות שיחולו על שידורם. השני – מונתה ועדת פיקוח בהתאם לסעיף 5 לחוק גלי צה”ל, שתפקידה לפקח על השידור של שידורי חסות ותשדירי שירות.

החוק המלא


 • חוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשע"ג–2013 *
  התקבל בכנסת ביום ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 730, מיום כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2013), עמ' 90.

  תיקון שם החוק 1. בחוק גלי צה"ל – שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל (שידורי חסות ותשדירי שירות) (הוראת שעה), התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 134; התשע"א, עמ' 989. (להלן – הוראת השעה), בשם החוק, המילים "(הוראת שעה)" – יימחקו. הוספת סעיף 4א2.אחרי סעיף 4 להוראת השעה יבוא: "שילוב שידורי חסות ותשדירי שירות באמצעים טכנולוגיים אחרים – הוראת שעה4א.(א) גלי צה"ל רשאי לשלב שידורי חסות ותשדירי שירות באמצעים טכנולוגיים אחרים המשמשים להעברת תוכן של גלי צה"ל ובכלל זה באתר האינטרנט של גלי צה"ל או במערכת רדיו טלפון נייד כמשמעותה בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982‏ ס"ח התשמ"ב, עמ' 218. , ובלבד ששידורי החסות ותשדירי השירות יופרדו מהתוכן המועבר על ידי גלי צה"ל באמצעי הטכנולוגי כאמור. (ב) ההוראות לפי סעיף 4(א) ו-(ב) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין שידורי חסות ותשדירי שירות כאמור בסעיף קטן (א).(ג) סעיף זה יעמוד בתוקפו 18 חודשים מיום שהתקיימו שני אלה: הותקנו תקנות לפי סעיף 4 ומונתה ועדת הפיקוח לפי הוראות סעיף 5; השר יפרסם הודעה על מינוי הוועדה ברשומות."תיקון סעיף 53.בסעיף 5(א) להוראת השעה, אחרי "בגלי צה"ל" יבוא "ועל שילובם באמצעים טכנולוגיים אחרים המשמשים להעברת תוכן של גלי צה"ל כאמור בסעיף 4א".תיקון סעיף 6 4. בסעיף 6 להוראת השעה, במקום "בחודש ינואר ובחודש יולי" יבוא "בחודש מרס", במקום "במהלך ששת החודשים שקדמו" יבוא "עד 31 בדצמבר של השנה שקדמה" ובמקום "בששת החודשים העוקבים למועד הדיווח" יבוא "החל ב-1 בינואר של שנת הדיווח". תיקון סעיף 8 5.בסעיף 8 להוראת השעה – (1) בכותרת השוליים, המילה "תוקף" – תימחק;(2) סעיף קטן (ב) – בטל.
משוב א- א+