אישור החוק - הצעת חוק משק החשמל (תיקון מס` 11), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏22 ‏יולי ‏2013 19:47

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 76

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

עמיר פרץ
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
יעקב פרי
יפעת קריב
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נסים זאב
אמנון כהן
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

משה זלמן פייגלין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נמנע 0

תקציר

  • חוק משק החשמל (תיקון מס` 11), התשע”ג–2013, קובע כי ניתן להאריך את תוקפו של רישיון הספקת חשמל לחברה שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית ומחזיקה גם ברישיון חלוקה, דוגמת חברת החשמל למזרח ירושלים בע”מ.
    חוק משק החשמל, התשנ”ו–1996 (להלן – חוק משק החשמל), קובע חובת רישוי לביצוע פעילויות במשק החשמל, כך שייצור חשמל, ניהול מערכת חשמל במקטעי ייצור, הולכה, חלוקה, הספקה או סחר בחשמל, טעונים קבלת רישיון מאת הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל (להלן – רשות החשמל). לשם קידום התחרות, נקבע בחוק משק החשמל כי לא יינתן רישיון לביצוע יותר מפעילות אחת במשק החשמל, בכפוף לסייגים המפורטים בחוק. בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בסעיף 60 לחוק משק החשמל, רשאית חברת החשמל בע”מ לבצע מספר פעילויות במשק החשמל ולהחזיק לשם כך במספר סוגי רישיונות, ובכלל זה רישיונות הספקה וחלוקה, וזאת עד ליום 1 בינואר 2014. עוד נקבע בהוראות המעבר כי חברה שאינה חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית המחזיקה ברישיון חלוקה, ובכלל זה חברת החשמל למזרח ירושלים בע”מ, תוכל להחזיק גם ברישיון הספקה עד ליום 1 ביולי 2013, אם שרי האנרגיה והמים והאוצר קבעו בצו, בהתייעצות עם רשות החשמל, כי ניתן לעשות כן. חוק משק החשמל (תיקון מס` 11), התשע”ג–2013, מסמיך את שרי האנרגיה והמים והאוצר, בהתייעצות עם רשות החשמל, לדחות, בצו, את המועד האמור עד ליום 1 בינואר 2014, כדי להימנע מהבחנה בלתי מוצדקת בין חברות ממשלתיות לחברות שאינן ממשלתיות.


החוק המלא


  • חוק משק החשמל (תיקון מס' 11), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום ט"ו באב התשע"ג (22 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 775, מיום ט"ז בתמוז התשע"ג (24 ביוני 2013), עמ' 962.

    תיקון סעיף 601. בחוק משק החשמל, התשנ"ו–1996‏ ס"ח התשנ"ו, עמ' 208; התשע"ב, עמ' 278., בסעיף 60(ד12), במקום הסיפה החל במילים "כאמור רישיון הספקה" יבוא "כאמור רישיון הספקה עד יום כ"ט בטבת התשע"ד (1 בינואר 2014)".
משוב א- א+