אישור החוק - הצעת חוק הכנסת (תיקון מס` 34), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏09 ‏יולי ‏2013 17:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 16

מאיר שטרית
יולי - יואל אדלשטיין
נסים זאב

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • החוק קובע כי כאשר סיעתו של ראש האופוזיציה מצטרפת לקואליציה, תפקע כהונתו כראש האופוזיציה.

החוק המלא


  • חוק הכנסת (תיקון מס' 34), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום ב' באב התשע"ג (9 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 507, מיום ט"ז בתמוז התשע"ג (24 ביוני 2013), עמ' 28.

    תיקון סעיף 111.בחוק הכנסת, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140; התשע"ג, עמ' 40. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11(ג), במקום "בסעיף זה" יבוא "בחוק זה".תיקון סעיף 122.בסעיף 12(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא:"(4) הוא חדל לכהן בסיעה מסיעות האופוזיציה."
משוב א- א+