קריאה שנייה - הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון מס` 8), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏08 ‏יולי ‏2013 20:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

זבולון כלפה
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מנחם אליעזר מוזס
עדי קול
יפעת קריב

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • אירועים של הקמת רעש מהווים חלק משמעותי מסך כול האירועים שבהם מטפלת המשטרה באופן יומיומי. נוסף על ההפרעה הקשה שאירועי רעש גורמים לתושבים המתגוררים באזור שבו נגרם הרעש, הניסיון מלמד גם כי אירועים מסוג זה עלולים לעיתים קרובות להתפתח לאירועי אלימות קשים ומצערים.
  פעמים רבות שוטרים שנקראים לטפל באירועים של הקמת רעש נתקלים במצב שבו ניתן לזהות בוודאות את המקום ממנו בוקר הרעש, אולם האנשים ששוהים במקום מסרבים לדרישת השוטרים לפתוח את דלת הבית ולאפשר להם להיכנס. במצב שבו השוהים במקום מסרבים לאפשר לשוטרים להיכנס לא נותר לשוטרים דבר נוסף לעשות כדי להביא להפסקת המטרד.
  חוק זה מתקן את החוק למניעת מפגעים, התשכ”א–1961 וקובע במפורש את סמכותו של שוטר להיכנס למקום בו יש חשש סביר לכך שמתבצעת עבירה של גרימת רעש לצורך הפסקת ביצוע העבירה. על פי החוק, לאחר כניסתו של השוטר למקום ידרוש הוא את הפסקת ביצוע העבירה. במידה שסירבו השוהים במקום להפסיק את העבירה, רשאי השוטר לנקוט באמצעי חיוני הדרוש לשם הפסקת העבירה. עוד קובע החוק כי טרם הפעלת הסמכות האמורה, יזהה עצמו השוטר לפני השוהים במקם בשמו, בכינוי הרשמי ובהיותו שוטר, וזאת בהתאם להוראות סעיף 5א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל”א–1971.

החוק המלא


 • חוק למניעת מפגעים (תיקון מס' 8), התשע"ג–2013
  **
  התקבל בכנסת ביום א' באב התשע"ג (8 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 765, מיום י"ט בסיוון התשע"ג (28 במאי 2013), עמ' 372.

  הוספת סעיף 11א11.בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א–1961‏ ס"ח התשכ"א, עמ' 58; התשע"א, עמ' 902., אחרי סעיף 11א יבוא: "סמכות כניסה למקום לשם הפסקת רעש11א1.(א) נוכח שוטר כי מתבצעת במקום מסוים, ובכלל זה בבית המשמש למגורים, עבירה של גרימת רעש לפי סעיף 11(א)(1), והיה לשוטר יסוד סביר לחשש כי המשך ביצוע העבירה גורם להפרעה ממשית לשלום הציבור, רשאי הוא להיכנס למקום כאמור בלא צו בית משפט לשם הפסקת ביצוע העבירה, ובלבד שיש צורך שאינו סובל דיחוי בהפעלת הסמכות כאמור לשם הפסקת העבירה, ועיכוב בהפעלת הסמכות לשם קבלת צו בית משפט יסכל את האפשרות להפסקת העבירה באופן מידי.(ב)  לא יפעיל שוטר את סמכותו לפי סעיף קטן (א) אלא לאחר שהזדהה לפני מי ששוהה במקום בציון שמו, כינויו הרשמי והיותו שוטר, ולא ניתנה לו רשות להיכנס למקום אף שדרש באופן ברור להפסיק את ביצוע העבירה ודרישתו לא נענתה.(ג) נכנס שוטר למקום כאמור בסעיף קטן (א), ידרוש להפסיק את ביצוע העבירה; סירב מי ששוהה במקום להפסיק את ביצוע העבירה כאמור לאחר שנדרש לעשות זאת, רשאי שוטר לנקוט באמצעי חיוני הדרוש לשם הפסקת ביצוע העבירה."
משוב א- א+