קריאה שנייה - הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס` 70), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏01 ‏יולי ‏2013 18:25

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 74

יריב לוין
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
מיקי לוי
יעקב פרי
יפעת קריב
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

לימור לבנת
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 11

עפו אגבאריה
מוחמד ברכה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • בחוק הוגדל מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מהותי מ-12 מיליון תושבים ל-14 מיליון תושבים, לעניין מפעל תעשייתי ש-25% או יותר ממכירותיו הן לשוק מסויים המונה את מספר התושבים האמור לצורך הטבות מס לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט–1959. כן נקבע מנגנון עדכון למספר התושבים, כך שמספר התושבים האמור יגדל מדי שנה ב-1.4% כשיעור הגידול באוכלוסיית העולם. תחילתו של החוק נקבעה ליום 1 בינואר 2012.

החוק המלא


  • חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 70), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 735, מיום כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), עמ' 124.

    תיקון סעיף 18א1.בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959 ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ג, עמ' 12. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18א(ג)(1)(ג), במקום "12 מיליון" יבוא "14 מיליון" ובסופו יבוא "מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת."תחילה2.תחילתו של סעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
משוב א- א+