הסתייגות - הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס` 70), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏01 ‏יולי ‏2013 18:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 23

נסים זאב
יצחק וקנין
משה גפני
דב חנין
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
מרב מיכאלי
איתן כבל
שלי יחימוביץ
עמר בר-לב

נגד 64

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

יעקב פרי
יולי - יואל אדלשטיין
יעל גרמן
עליזה לביא
מיקי לוי
יפעת קריב
עפר שלח

עפר שלח

חבר כנסת באופוזיציה

מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עמיר פרץ
ציפי לבני
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

סילבן שלום
מירי רגב
יריב לוין
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

ציפי חוטובלי
צחי הנגבי
גילה גמליאל
אופיר אקוניס
זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי
זבולון כלפה
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • בחוק הוגדל מספר התושבים המינימלי שייחשב לשוק מהותי מ-12 מיליון תושבים ל-14 מיליון תושבים, לעניין מפעל תעשייתי ש-25% או יותר ממכירותיו הן לשוק מסויים המונה את מספר התושבים האמור לצורך הטבות מס לפי חוק לעידוד השקעות הון, התשי”ט–1959. כן נקבע מנגנון עדכון למספר התושבים, כך שמספר התושבים האמור יגדל מדי שנה ב-1.4% כשיעור הגידול באוכלוסיית העולם. תחילתו של החוק נקבעה ליום 1 בינואר 2012.

החוק המלא


  • חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 70), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 735, מיום כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), עמ' 124.

    תיקון סעיף 18א1.בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959 ס"ח התשי"ט, עמ' 234; התשע"ג, עמ' 12. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 18א(ג)(1)(ג), במקום "12 מיליון" יבוא "14 מיליון" ובסופו יבוא "מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת."תחילה2.תחילתו של סעיף 18א(ג)(1)(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
משוב א- א+