קריאה שנייה - הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס` 46), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏25 ‏יוני ‏2013 18:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 17

יפעת קריב

נגד 0

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 46), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום י"ז בתמוז התשע"ג (25 ביוני 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 504, מיום כ"ה בסיוון התשע"ג (3 ביוני 2013), עמ' 19.

    תיקון סעיף 21.בחוק מבקר המדינה, התשי"ח–1958 [נוסח משולב]‏ ס"ח התשי"ח, עמ' 92; התשע"ב, עמ' 476. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(ב), במקום "עשרים ימים" יבוא "שלושה שבועות".תיקון סעיף 32.בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:"(א)(1) הצעת מועמד למבקר המדינה תוגש בכתב ליושב ראש הכנסת, בצירוף הסכמת המועמד בכתב, ביום הארבעה-עשר שלפני יום הבחירה; חבר הכנסת לא ישתף עצמו בהצעה של יותר ממועמד אחד.(2) מי שעשרה חברי הכנסת לפחות הציעו את מועמדותו יהיה מועמד למבקר המדינה, אלא אם כן פחת מספר המציעים מעשרה בשל מחיקת שם של חבר הכנסת כאמור בפסקה (3).(3) שיתף עצמו חבר הכנסת בהצעה של יותר ממועמד אחד, יימחק שמו של חבר הכנסת מרשימת המציעים של כל המועמדים שהציע; פחת מספר המציעים של מועמד מעשרה בשל מחיקת שם מרשימת המציעים, רשאי חבר הכנסת שלא שיתף עצמו באף הצעה לצרף את שמו לרשימת המציעים של אותו מועמד, לא יאוחר משמונה ימים לפני יום הבחירה."
משוב א- א+