הסתייגות - הצעת חוק הדיינים (תיקון מס` 26), התשע"ג-2013

‏יום שלישי ‏11 ‏יוני ‏2013 04:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

דוד אזולאי
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

נגד 33

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

יפעת קריב
זבולון כלפה
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

עדי קול
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

שולי מועלם-רפאלי
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק הדיינים (תיקון מס' 26), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום ג' בתמוז התשע"ג (11 ביוני 2013) [בישיבה שהחלה ביום ב' בתמוז התשע"ג (10 ביוני 2013)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 501, מיום י"א בסיוון התשע"ג (20 במאי 2013), עמ' 12.

    תיקון סעיף 61.בחוק הדיינים, התשט"ו–1955 ס"ח התשט"ו, עמ' 68; התשע"ג, עמ' 38. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6 –(1) בסעיף קטן (א), במקום "10" יבוא "11", ובסופו יבוא "טוענת רבנית העובדת במקצועה שתיבחר על ידי שר המשפטים.";(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) לפחות אחד מנציגי הממשלה בוועדה, לפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדה ולפחות אחד מנציגי לשכת עורכי הדין בוועדה יהיו נשים."תיקון סעיף 72.בסעיף 7(ג) לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(1)", ואחריו יבוא:"(2) על אף הוראות פסקה (1), הצעת הוועדה על מינוי של דיין לבית הדין הרבני הגדול תהיה על דעת שמונה מחברי הוועדה; פחת מספר המשתתפים בהצבעה מ־11, תהיה ההצבעה על דעת רוב המשתתפים שלא יפחת ממספר המשתתפים בהחסיר שניים."הוראת מעבר3. הוראות סעיף 6(א1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(2) לחוק זה, יחולו החל מהבחירות הקרובות של נציגים לוועדה כאמור באותו סעיף.
משוב א- א+