הסתייגות - הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס` 13), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏10 ‏יוני ‏2013 20:32

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 26

יצחק כהן
דוד אזולאי
דב חנין
מוחמד ברכה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

מרב מיכאלי
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

אורי מקלב

אורי מקלב

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה

משה גפני

נגד 44

יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

ציפי לבני
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
מיקי לוי
עדי קול
יפעת קריב
ציפי חוטובלי
דני דנון
גילה גמליאל
אופיר אקוניס
רוברט אילטוב
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יולי - יואל אדלשטיין
יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

שולי מועלם-רפאלי
זבולון כלפה
מרדכי יוגב

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס` 13), התשע”ג–2013, נקבע כי תקרת הגירעון לשנת 2013 תהיה בשיעור של4.65% במקום בשיעור של 3%, ובשנת 2014 – תקרת הגירעון תהיה בשיעור של 3% במקום בשיעור של 2.75%.
    בנוסף, נקבעה הוראת שעה לפיה הממשלה תהיה רשאית להגדיל את הסכום הוצאותיה בשנת 2013 בשיעור נוסף של 2.2% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2012.

החוק המלא


  • חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 13), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום ב' בתמוז התשע"ג (10 ביוני 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 760, מיום י"א בסיוון התשע"ג (20 במאי 2013), עמ' 314.

    תיקון סעיף 5 1. בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התשע"ב, עמ' 591. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5– (1) בפסקה (8), במקום "3%" יבוא "4.65%";(2) בפסקה (9), במקום "2.75%" יבוא "3%".הוספת סעיף 102. אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:"הוראת שעה לשנת 2013 – הגדלת סכום ההוצאה הממשלתית בשל אישור מאוחר של תקציב המדינה ונסיבות פיסקליות חריגות10.(א) על אף הוראות סעיף 6א, נוכח המועד הצפוי לאישור התקציב לשנת 2013 והנסיבות הפיסקליות החריגות, רשאית הממשלה להגדיל את סכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב האמורה, בשיעור נוסף על השיעור האמור בסעיף 6א, שלא יעלה על 2.2% ביחס לסכום ההוצאה הממשלתית בשנת התקציב 2012, המחושב לפי סעיף 6א.(ב) הגידול בסכום ההוצאה הממשלתית כאמור בסעיף זה, לא יובא בחשבון כחלק מסכום ההוצאה הממשלתית בשנת 2013 לצורך חישוב סכום ההוצאה הממשלתית לפי סעיף 6א בשנים הבאות."
משוב א- א+