קריאה שנייה - הצעת חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏03 ‏יוני ‏2013 22:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 48

יולי - יואל אדלשטיין
עדי קול
נסים זאב
יפעת קריב
מאיר שטרית
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

משה זלמן פייגלין
יריב לוין
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה

נגד 24

איתן כבל
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

עפו אגבאריה
מוחמד ברכה
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע”ג–2013 מטיל בין היתר איסור על כל אדם להוציא כספים עבור מסתנן מחוץ לישראל. חוק זה נקבע כהוראה חוקית משלימה לחוק האמור בכך שהוא קובע כי עבירה על האיסור להוציא כספים עבור מסתנן כאמור, תהא עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. כמו כן נקבע כי מועד תחילתו של חוק זה יהיה ביום תחילתו החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע”ג–2013 קרי, ביום 13 ליוני 2013 והוא יהיה בתוקף כהוראת שעה לשנה אחת בלבד עד ליום 13 ליוני 2014.

החוק המלא


  • חוק איסור הלבנת הון (הוראת שעה), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ג (3 ביוני 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 722, מיום י"ח באב התשע"ב (6 באוגוסט 2012), עמ' 1400.

    הוראת שעה1.בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד תום שנה מהמועד האמור, יקראו את חוק איסור הלבנת הון, התש"ס–2000 ס"ח התש"ס, עמ' 293. (להלן – החוק העיקרי), כך שבתוספת הראשונה לחוק האמור, אחרי פרט (18ה) יבוא:"(18ו) עבירה לפי סעיף 7ג(ב) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד–1954 ס"ח התשי"ד, עמ' 160., המובא בסעיף 1(1) לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג–2013 ס"ח התשע"ג, עמ' ....;".דיווח לכנסת2.שר המשפטים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, דיווח בדבר אופן יישומן של הוראות חוק זה בששת החודשים שקדמו למועד הדיווח, בעניינים אלה:(1) מספר החקירות שנפתחו בשל חשד לעבירות לפי פרק ב' לחוק העיקרי, בקשר לעבירה המנויה בפרט (18ו) לתוספת הראשונה לחוק העיקרי;(2) מספר החקירות כאמור בפסקה (1) שהסתיימו בלא הגשת כתב אישום והעילות לכך;(3) מספר כתבי האישום שהוגשו בשל עבירות כאמור בפסקה (1);(4) מספר פסקי דין וגזרי דין שניתנו בהליכים פליליים שהתקיימו בשל עבירות כאמור בפסקה (1), ותוצאותיהם, לרבות חילוט.תחילה3.תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג–2013 ס"ח התשע"ג, עמ' ....
משוב א- א+