הסתייגות - הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏03 ‏יוני ‏2013 22:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 22

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

חנא סוייד
מוחמד ברכה
עפו אגבאריה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

שלי יחימוביץ
יצחק הרצוג

נגד 48

זבולון כלפה
גילה גמליאל
יריב לוין
משה זלמן פייגלין
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

מאיר שטרית
מיקי לוי
עדי קול
יפעת קריב
שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק אוסר על מסתנן להוציא רכוש מישראל כל עוד הוא שוהה בארץ, ולהתיר לו להוציא רכוש רק בעת צאתו ממנה, בשווי שאינו עולה על המכפלה של שכר המינימום לחודש במספר חודשי שהייתו בארץ, והכל למעט מקרים חריגים בהם יינתן לו אישור לכך מטעם הממונה על ביקורת גבולות. כמו כן, שוטר או פקיד מכס רשאים לתפוס את הרכוש האסור בהוצאה ללא צו שופט אולם, לבקשת המסנן בית המשפט או הממונה על ביקורת הגבולות רשאים לצוות על החזרת הרכוש למסתנן. רכוש אסור שנתפס ולא נדרש למשך שנה יחולט לאוצר המדינה. כמו כן, נאסר הסיוע בהעברת כספים עבור מסתנן על ידי אחרים. החוק נקבע כהוראת שעה עד ליום 18.1.2015.

החוק המלא


  • חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה), התשע"ג–2013 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ה בסיוון התשע"ג (3 ביוני 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 718, מיום ד' באב התשע"ב (23 ביולי 2012), עמ' 1368.

    הוראת שעה1.בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד המועד הקבוע בסעיף 9 לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"ב–2012 ס"ח התשע"ב, עמ' 119., יקראו את חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי"ד–1954 ס"ח התשי"ד, עמ' 160. (להלן – החוק העיקרי), כך:(1) אחרי סעיף 7 יבוא:"איסור על מסתנן להוציא רכוש מישראל7א.(א) בסעיף זה ובסעיפים 7ב ו-7ג – "הוצאת רכוש מישראל" – לרבות קבלת נכסים פיננסיים של המסתנן בישראל כנגד העמדת נכסים פיננסיים עבורו במדינה אחרת;"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז–1977 ס"ח התשל"ז, עמ' 226.;"כספים" – מזומנים, המחאות בנקאיות, המחאות נוסעים, ניירות ערך, שטרות, כרטיס תשלום וכל אמצעי תשלום אחר; "כרטיס תשלום" – כל לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים או למשיכת מזומנים, שניתן לצבור בהם ערך כספי; "מסתנן" – כהגדרתו בסעיף 1, למעט מסתנן כאמור שניתנו לו אשרה ורישיון לפי חוק הכניסה לישראל לשם שיקום בשל היותו נפגע מעבירה לפי סעיפים 375א או 377א(א) לחוק העונשין; "נכסים פיננסיים" – כספים, אשראי או פיקדונות כספיים;"רכוש" – מיטלטלין, לרבות כספים וזכויות רכושיות, וכן רכוש שהוא תמורתו של רכוש כאמור;"שכר מינימום", לחודש – כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז–1987 ס"ח התשמ"ז, עמ' 68..(ב)(1) מסתנן לא יוציא רכוש מישראל, אלא בעת יציאתו מישראל, ובהתקיים אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) הרכוש הוא מיטלטלין לשימוש אישי סביר, שאינם כספים;(ב)(1) הרכוש הוא בשווי שאינו עולה על המכפלה של שכר המינימום, לחודש, במספר חודשי השהייה של המסתנן בישראל (להלן – הסכום הקובע);(2) הרכוש הוא בשווי העולה על הסכום הקובע והמסתנן הוכיח לממונה ביקורת הגבולות כי הרכוש ששוויו עולה על הסכום הקובע שייך לו כדין ולא ניתן לו לצורך הוצאתו מישראל עבור מסתנן אחר.(2) התקיים אחד המקרים המנויים בפסקה (1), ייתן ממונה ביקורת הגבולות אישור למסתנן כדי שיוכל להוציא את הרכוש בעת יציאתו מישראל.(3) שר הפנים רשאי לקבוע תקנות לעניין סעיף קטן זה.(ג)(1) נמצא על גופו, בבגדיו או בכליו של מסתנן היוצא מישראל רכוש, בלי שניתן לגביו אישור ממונה ביקורת הגבולות לפי סעיפים קטנים (ב) או (ד), רשאי שוטר או פקיד מכס לתפוס בלא צו שופט את הרכוש האמור, ורכוש זה יישאר בשמירת המשטרה או המכס; לעניין זה "רכוש" – למעט כספים בשווי שאינו עולה על הסכום הקובע, על סמך נתוני ממונה ביקורת הגבולות, ולמעט מיטלטלין לשימוש אישי סביר, שאינם כספים.(2) נמצא רכוש כאמור בפסקה (1), והמסתנן שהה במשמורת עד ליציאתו מישראל, לא ייתפס הרכוש, אלא אם כן ממונה ביקורת הגבולות אישר כי למסתנן ניתנה אפשרות סבירה לקבל אישור כאמור בסעיף קטן (ב)(2), להוצאת הרכוש מישראל.(3) אין בהוראות פסקאות (1) ו-(2) כדי לגרוע מהוראות כל דין.(4) שר הפנים, בהסכמת השר לביטחון הפנים, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן הטיפול ברכוש התפוס, לרבות אופן החזרתו, ובכלל זה החזרתו לפי החלטת בית המשפט כאמור בפסקה (5) או עם פקיעת תוקפו של חוק למניעת הסתננות (הוראת שעה), התשע"ג–2013 ס"ח התשע"ג, עמ' .....(5) לבקשת מסתנן או טוען אחר לזכות ברכוש שנתפס, רשאי בית משפט שלום לצוות כי הרכוש יוחזר למסתנן או יימסר לטוען אחר לזכות ברכוש, או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט, והכל בכפוף להוראות סעיף 7א(ב).(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מסתנן רשאי להוציא רכוש מישראל אם ממונה ביקורת הגבולות התיר לו, באופן חריג ומיוחד, לעשות כן, לאחר שהשתכנע כי מתקיימים שניים אלה:(1) המסתנן אינו יכול לצאת מישראל למדינה אחרת;(2) הוכחה סכנת חיים שבה שרוי קרוב משפחה מדרגה ראשונה של המסתנן; לעניין זה לא יראו בתנאי המחייה בארץ מוצאו של המסתנן, כשלעצמם, שיקול לעניין מתן היתר לפי סעיף קטן זה.איסור הוצאת רכוש מישראל עבור מסתנן7ב.לא יוציא אדם רכוש מישראל, עבור מסתנן, אלא בהתקיים אחד מאלה:(1) המסתנן קיבל היתר להוצאת הרכוש מישראל לפי סעיף 7א(ד);(2) המסתנן קיבל אישור להוצאת כספים מממונה ביקורת הגבולות לאחר שיצא מישראל, ובלבד שהכספים מגיעים לו כדין וטרם שולמו לו; התקיימו התנאים האמורים, ייתן ממונה ביקורת הגבולות אישור לאדם להוציא כספים מישראל עבור מסתנן.עונשין7ג.(א) מסתנן המוציא רכוש מישראל, בניגוד להוראות סעיף 7א, דינו – מאסר שלושה חודשים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.(ב) אדם המוציא רכוש מישראל, עבור מסתנן, בניגוד להוראות סעיף 7ב, דינו – מאסר שנה או קנס שהוא אחד מאלה, לפי הגבוה:(1) הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין;(2) פי שניים משווי הרכוש שהוציא מישראל או שהתכוון להוציא מישראל, עבור אותו מסתנן.";(2) בסעיף 9א(2), במקום "סעיפים 5 עד 9" יבוא "סעיפים 5 עד 7, 8 ו-9". תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) – הוראת שעה2.בתקופה האמורה בסעיף 1 יקראו את חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 338., כך שבסעיף 35(ב)(4), בסופו יבוא "למעט סעיף 7ג לחוק האמור".דיווח לכנסת3.שר הפנים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אחת לשישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, דיווח בדבר אופן יישומן של הוראות חוק זה בששת החודשים שקדמו למועד הדיווח, בעניינים אלה:(1) מספר הבקשות שהוגשו לפי סעיפים 7א(ב)(2) ו-(ד) ו-7ב לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף 1 לחוק זה.(2) מספר הבקשות כאמור בפסקה (1) שאושרו, אושרו חלקית או נדחו, לפי העניין, ושוויו הכולל של הרכוש שהוצאתו מישראל אושרה או סורבה, לפי העניין;(3) מספר המקרים שבהם נתפס רכוש לפי סעיף 7א(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שוויו הכולל, החזרתו, מסירתו או חילוטו;(4) נתונים לגבי חקירות, כתבי אישום והרשעות בעבירות לפי סעיף 7ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה.תחילה ותקנות ראשונות4.(א) תחילתו של חוק זה 90 ימים מיום פרסומו.(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 7א(ג)(4) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.שמירת תוקף והוראות לעניין רכוש תפוס5.(א) תקנות לפי סעיף 7א(ג)(4) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יוסיפו לחול לאחר יום פקיעת תוקפו של חוק זה (להלן – יום הפקיעה), כל עוד לא בוטלו על ידי שר הפנים.(ב) רכוש שנתפס לפי סעיף 7א(ג)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, שיימצא בידי המשטרה או המכס בתום שנה מיום הפקיעה, יחולט לאוצר המדינה, אלא אם כן ניתנה לגביו החלטה אחרת של ממונה ביקורת הגבולות או של בית משפט.
משוב א- א+