אישור החוק - הצעת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס` 3)

‏יום שני ‏20 ‏מאי ‏2013 22:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 51

יפעת קריב
עדי קול
יעקב פרי
מיקי לוי
דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

ציפי לבני
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

שמעון אוחיון

שמעון אוחיון

חבר כנסת לשעבר

יוני שטבון

יוני שטבון

חבר כנסת לשעבר

אורית סטרוק

אורית סטרוק

חברת כנסת לשעבר

זבולון כלפה
מרדכי יוגב
אורי יהודה אריאל
מירי רגב
משה זלמן פייגלין
יריב לוין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

משה יעלון
צחי הנגבי
דני דנון
גלעד ארדן

גלעד ארדן

שר לביטחון פנים| שר לנושאים אסטרטגיים| שר ההסברה

נגד 38

איציק שמולי
יצחק כהן
אמנון כהן
נסים זאב
עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מוחמד ברכה
סתיו שפיר

סתיו שפיר

יו"ר ועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור

יצחק הרצוג
עמר בר-לב

נמנע 0

תקציר

  • בחוק נקבעה הוראת שעה לפיה חוק התקציב לגבי השנים 2013 ו-2014 יהיה חוק תקציב דו שנתי, כן נקבעו תיקונים נוספים שנועדו לבצע התאמות לקביעת התקציב כתקציב דו שנתי, בין היתר, לעניין תכנית תקציב רב-שנתית, תקציב התאמות, וסכומים שהממשלה רשאית להוציא במקרה שלא התקבל חוק תקציב לפני תחילת שנת כספים.

החוק המלא


  • חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 3)
    **
    התקבל בכנסת ביום י"א בסיוון התשע"ג (20 במאי 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 749, מיום י"ב באייר התשע"ג (22 באפריל 2013), עמ' 260.

    תיקון שם חוק היסוד הוראת השעה1.בחוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) ס"ח התשס"ט, עמ' 134; התשע"ג, עמ' 52. (להלן – חוק היסוד הוראת השעה), בשם חוק היסוד הוראת השעה, במקום "2012 ולשנת 2013" יבוא "2014".מחיקת כותרת פרק א'2.כותרת פרק א' לחוק היסוד הוראת השעה – תימחק.תיקון סעיף 13.בסעיף 1 לחוק היסוד הוראת השעה –(1) בכותרת השוליים, במקום "לשנים 2009 ו-2010 ולשנים 2011 ו-2012" יבוא "לשנים 2009 ו-2010, לשנים 2011 ו-2012, ולשנים 2013 ו-2014"; (2) בסעיף קטן (א) –(א) בפסקה (1), במקום "לשנים 2009 ו-2010, וכן תקציב המדינה לשנים 2011 ו-2012" יבוא "לשנים 2009 ו-2010, תקציב המדינה לשנים 2011 ו-2012, וכן תקציב המדינה לשנים 2013 ו-2014"; (ב) בפסקה (4), במקום "הצעות חוקי התקציב" יבוא "הצעת חוק התקציב הדו-שנתי", במקום "יתבססו" יבוא "תתבסס" והמילה "בהתאמה" – תימחק;(ג) אחרי פסקה (4) יבוא:"(4א) תכנית התקציב הרב-שנתית שתניח הממשלה על שולחן הכנסת לגבי השנים 2013 ו-2014 תכלול את הצעת חוק התקציב הדו-שנתי וכן את תכנית התקציב לשנת 2015; בתוך תשעים ימים לפני תחילת שנת הכספים 2014, תניח הממשלה על שולחן ועדת הכספים של הכנסת תכנית תקציב לשנת 2016; הצעות חוקי התקציב לשנים 2015 ו-2016 שתגיש הממשלה לכנסת יתבססו על תכניות התקציב האמורות, בהתאמה;";(ד) בפסקה (5), אחרי "להלן – תקציב ההתאמות" יבוא "לשנת 2012", במקום "לשימוש בתקציב ההתאמות ולהקצאתו בשנת 2012" יבוא "לשימוש בתקציב ההתאמות לשנת 2012 ולהקצאתו בשנה האמורה", ובמקום "פרטים לגבי תקציב ההתאמות" יבוא "פרטים לגבי תקציב ההתאמות לשנת 2012";(ה) אחרי פסקה (5) יבוא:"(5א) בחוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013 ו-2014 ייקבע סעיף תקציב התאמות לשנת 2014 (להלן – תקציב ההתאמות לשנת 2014); הממשלה תביא לאישור ועדת הכספים של הכנסת את הצעתה לשימוש בתקציב ההתאמות לשנת 2014 ולהקצאתו בשנה האמורה; פרטים לגבי תקציב ההתאמות לשנת 2014, ההצעה לשימוש בו והקצאתו ייקבעו בחוק;";(3) בסעיף קטן (ב), במקום "ובשנת 2013" יבוא "בשנת 2013" ובסופו יבוא "ובשנת 2015 יראו, לעניין הסעיף האמור, את חלק התקציב הדו-שנתי המתייחס להוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות לשנת 2014, כתקציב השנתי הקודם";(4) בסעיף קטן (ג), במקום "2012" יבוא "2014". תיקון סעיף 24.בסעיף 2 לחוק היסוד הוראת השעה, בכותרת השוליים, בסופה יבוא "לשנים 2009 ו-2010".תיקון סעיף 35.בסעיף 3 לחוק היסוד הוראת השעה, במקום "השנים 2009 ו-2010 והשנים 2011 ו-2012" יבוא "השנים 2009 ו-2010, השנים 2011 ו-2012 והשנים 2013 ו-2014".מחיקת כותרת פרק ב'6.כותרת פרק ב' לחוק היסוד הוראת השעה – תימחק.תיקון סעיף 47.בסעיף 4 לחוק היסוד הוראת השעה –(1) במקום כותרת השוליים יבוא "המועד להנחת הצעת חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013 ו-2014 והתפזרות הכנסת בשל אי-קבלת חוק התקציב האמור";(2) בסעיף קטן (א), במקום "הצעת חוק התקציב לשנת 2013" יבוא "הצעת חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013 ו-2014";(3) בסעיף קטן (ב), במקום "חוק התקציב לשנת 2013" יבוא "חוק התקציב הדו-שנתי לשנים 2013 ו-2014".
משוב א- א+