הסתייגות - הצעת חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון), התשע"ג-2013

‏יום שני ‏29 ‏אפריל ‏2013 20:55

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

עיסאווי פריג`
תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

מרב מיכאלי

נגד 36

דוד צור

דוד צור

חבר כנסת לשעבר

אילן גילאון
יפעת קריב
עדי קול
יאיר שמיר

יאיר שמיר

חבר כנסת לשעבר

ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

דני דנון
זבולון כלפה

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק זה הופך להסדר של קבע שתי הוראות שעה זמניות בעניין המאבק בתופעת השכרות שנחקקו בשנת 2010.
  הוראת השעה הראשונה קבעה הוראות בדבר סמכות שוטר לתפוס ולהשמיד משקה משכר, וכן קבעה כי מי שמחזיק משקה משכר פתוח במקום ציבורי או ברכב הנמצא במקום ציבורי, בין השעות 21:00 ל-6:00, חזקה כי בכוונתו לשתות את המשקה וכי שתייתו עלולה להביא להפרת הסדר הציבורי או לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו.
  הוראת השעה השנייה קבעה איסור על מכירה, הגשה והספקה של משקאות משכרים, בין השעות 23:00 ל-6:00, למעט במקומות שבהם הותר הדבר בחוק, וכן הוראות בדבר סמכויות קציני משטרה לצוות על סגירה זמנית של עסקים שעברו על איסור זה.
  כמו כן, הוחלט לבטל את עבירת קנס המינימום שהייתה בהוראת השעה ובמקומה לקבוע כי שיעור הקנס א יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי לאותה עבירה.

החוק המלא


 • חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון), התשע"ג–2013
  **
  התקבל בכנסת ביום י"ט באייר התשע"ג (29 באפריל 2013); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 750, מיום י"ב באייר התשע"ג (22 באפריל 2013), עמ' 272.

  תיקון שם החוק1.בחוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התש"ע–2010 ס"ח התש"ע, עמ' 504. (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, המילים "(הוראת שעה ותיקון חקיקה)" – יימחקו.הוספת סעיף 6א2.אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:"שינוי התוספת6א.השר לביטחון הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת."תיקון סעיף 73.בסעיף 7 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:"(ב) במשך שלוש שנים מיום תחילתו של חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) (תיקון), התשע"ג–2013 ס"ח התשע"ג, עמ' ..., יימסר דיווח כאמור בסעיף קטן (א), אחת לשנה, ונוסף על האמור באותו סעיף קטן יכלול גם –(1) לעניין השימוש בסמכות תפיסה והשמדה לפי סעיף 2 – הבחנה בין פעולות שננקטו כלפי בגירים וכלפי קטינים; (2) דיווח כאמור בפסקאות (1) עד (4) שבסעיף קטן (א) על הליכים בשל עבירה לפי סעיף 14 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968 (בסעיף זה – חוק רישוי עסקים) בשל הפרת חובה לפי סעיף 2(א1) לחוק האמור, וכן על מספר המקרים שבהם הוטלו קנסות בשל עבירה כאמור לפי סעיף 14א1 לחוק רישוי עסקים;(3) דיווח על צווי סגירה שניתנו לפי סעיף 23(א1) ו-(א2) לחוק רישוי עסקים."תיקון סעיף 84.בסעיף 8 לחוק העיקרי –(1) בכותרת השוליים, המילה "ותוקף" – תימחק;(2) סעיף קטן (ב) – בטל.תיקון חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26 – הוראת שעה)5.בחוק רישוי עסקים (תיקון מס' 26 – הוראת שעה), התש"ע–2010 ס"ח התש"ע, עמ' 644. –(1) בשם החוק, במקום "(תיקון מס' 26 – הוראת שעה)" יבוא "(תיקון מס' 26)";(2) בסעיף 1 –(א) במקום כותרת השוליים יבוא "תיקון חוק רישוי עסקים";(ב) במקום הרישה יבוא:"בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968 ס"ח התשכ"ח, עמ' 204. –";(ג) פסקה (2) – תימחק. תחילה והוראת שעה6.תחילתו של סעיף 5(2)(ג) ביום תחילתו של חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 27), התשע"א–2010 ס"ח התשע"א, עמ' 40., ועד אותו מועד יקראו את סעיף 14ב(ב) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח–1968, כך שבמקום "לא יפחת מ-9,000 שקלים חדשים" יבוא "לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה".
משוב א- א+