קריאה שנייה - הצעת חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס` 5), התשע"ג-2012

‏יום שישי ‏21 ‏דצמבר ‏2012 01:50

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • התיקון לחוק נועד לאפשר את המשך שידורי החדשות המקומיות והתוכניות המקומיות בענייני היום במסגרת שידורי הטלוויזיה בכבלים. התיקון מאריך בשבעה חודשים – עד ליום 31 ביולי 2013 – את ההסדר, לפיו בעל רישיון כללי לשידורי כבלים, ישדר חדשות מקומיות ותוכניות מקומיות בענייני היום, וזאת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 (להלן: ”חוק התקשורת”). בהתאם לתקנות הבזק (זיכיונות) (תיקון), התשע”ב-2012 ולתקנות התקשורת (בזק ושידורים) (שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין) (דמי רישיון ותמלוגים) (תיקון), התשע”ב-2012, התמלוגים שמשלמים, בין היתר, בעל רישיון לשידורי כבלים ובעל רישיון לשידורי לוויין, מבוטלים החל משנת 2013. לפיכך, מימון הוצאות ההפקה והשידור של החדשות המקומיות והתוכניות המקומיות בענייני היום בתקופת ההארכה המדוברת, יעשה באמצעות התמלוגים המשולמים על ידי בעל הרישיון לשידורי כבלים בעבור שנת 2012. בנוסף, ייעשה שימוש גם בתמלוגים שבעל רישיון לשידורי לוויין משלם בעבור שנת 2012, באופן שכלל הסכום המשמש למימון בתקופת ההארכה לא יעלה על 10.8 מיליון שקלים חדשים.

החוק המלא


  • חוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה) (תיקון מס' 5), התשע"ג–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ח' בטבת התשע"ג (21 בדצמבר 2012) [בישיבה שהחלה ביום ז' בטבת התשע"ג (20 בדצמבר 2012)]; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 745, מיום ז' בטבת התשע"ג (20 בדצמבר 2012), עמ' 240.

    תיקון סעיף 31.בחוק התקשורת (המשך שידורי חדשות מקומיות בטלוויזיה) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשס"ח–2007 ס"ח התשס"ח, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 38. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 המתקן את חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 35), התשס"ז–2006 ס"ח התשס"ז, עמ' 26., במקום "י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)" יבוא "כ"ד באב התשע״ג (31 ביולי 2013).".תיקון סעיף 42.בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום "י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012)" יבוא "כ"ד באב התשע״ג (31 ביולי 2013).".תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים)
משוב א- א+