אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס` 7), התשע"ג-2012

‏יום שני ‏05 ‏נובמבר ‏2012 15:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

תקציר

  • החוק מתקן את פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל”ב-1972 (להלן – הפקודה), ומסדיר את הקמתו של מנגנון השגה וערר על דרישות לתשלום חיוב מוגדל, המוטל על נוסע ברכבת מקומית (”הרכבת הקלה”) שלא שילם כנדרש את דמי נסיעתו. בהתאם להוראות הפקודה כנוסחה היום, סכום החיוב המוגדל מורכב מדמי הנסיעה בתוספת פיצוי כספי, שסכומו עומד על 180 שקלים חדשים. עוד קובעת הפקודה כי פקיד רכבת מטעם בעל ההיתר להפעלת מסילת ברזל מקומית (להלן – בעל היתר ההפעלה) מוסמך לדרוש מנוסע שלא שילם את דמי נסיעתו לשלם את החיוב המוגדל בו במקום, או למסור לנוסע דרישה לתשלום בתוך 30 ימים. מסירת דרישה לתשלום כאמור נחשבת להתראה בדבר הכוונה להגיש את הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל כתביעה על סכום קצוב לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ”ז-1967, אם לא ישולם החיוב המוגדל במועד. לפי התיקון לפקודה, נוסע החולק על דרישה לתשלום יהיה רשאי להגיש השגה לבעל היתר ההפעלה, בתוך 30 ימים מיום שקיבל את הדרישה לתשלום. שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים (להלן – השר), בהסכמת שר המשפטים, יהיה מוסמך להתקין תקנות בנושא ההשגה, ובכלל זה לקבוע את הפרטים והמסמכים שיש לכלול בה ואת סדרי הדיון בה. עוד קובע התיקון לפקודה כי נוסע המבקש לערור על ההחלטה בהשגה, יהיה רשאי להגיש ערר לוועדת ערר, שאת חבריה ימנו השר ושר האוצר. הערר יוגש תוך 45 ימים מיום שהומצאה לנוסע ההחלטה בהשגה. על החלטתה הסופית של ועדת הערר ניתן יהיה לערער ברשות לבית המשפט המחוזי. התיקון לפקודה קובע כי משהוגשה השגה על דרישה לתשלום, לא ניתן יהיה להגיש את הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל כאמור, עד לקבלתה של החלטה חלוטה בנושא, בין אם נתקבלה בהליך של השגה, ערר או ערעור לבית המשפט. התיקון לפקודה ייכנס לתוקף בתום 90 ימים מיום פרסומו ברשומות, אך כדי לאפשר הגשת השגות על דרישות לתשלום שיימסרו בתקופת הביניים שמיום פרסומו ועד לכניסתו לתוקף, נקבע כי דרישות לתשלום כאמור לא יוגשו לביצוע בהוצאה לפועל, אלא לאחר יום כניסתו לתוקף. בהתאם לכך, ניתן יהיה להגיש השגות על דרישות לתשלום שיימסרו בתקופת הביניים בתוך 30 ימים מיום כניסתו לתוקף של התיקון לפקודה.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 7), התשע"ג–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ב (5 בנובמבר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 486, מיום כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012), עמ' 260.

    תיקון סעיף 46ב1.בפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב–1972‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 23, עמ' 485; ס"ח התשע"א, עמ' 1176. (להלן – הפקודה), בסעיף 46ב, במקום פסקה (2) יבוא:"(2)בסעיף 17 –(א)בסעיף קטן (א), אחרי "ללא כרטיס" יקראו "שהעביר במיתקן בהתאם להוראות סעיף 16(ב)";(ב)בסעיף קטן (ד) –(1)בפסקה (1א), בסופה יקראו "על אף הוראות סעיף 81א1(ג) לחוק האמור, לא תוגש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום אלא בתום 45 ימים מיום מסירת ההתראה לחייב בתשלום;";(2)בפסקה (2), בסופה יקראו "או השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1;";(3)אחרי פסקה (2) יקראו:"(2א)הוגשה השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1(א), לא תוגש הדרישה לתשלום לביצוע בהוצאה לפועל אלא לאחר שהדרישה לתשלום הפכה לחוב חלוט; הפכה הדרישה לתשלום לחוב חלוט – רשאי בעל היתר ההפעלה להגיש בקשה לביצוע הדרישה לתשלום בהוצאה לפועל; בפסקה זו, "חוב חלוט" – דרישה לתשלום, שהערר לגביה נדחה ולא ניתן עוד לערער על ההחלטה שניתנה לגביו, או שניתן לגביה פסק דין חלוט;(2ב)לא הוגשה השגה על דרישה לתשלום לפי סעיף 46ב1(א) וחלף המועד להגשתה, או הוגשה השגה כאמור ונדחתה ולא הוגש ערר על ההחלטה בהשגה לפי אותו סעיף וחלף המועד להגשתו, יחולו הוראות פסקה (1א);";(4)אחרי פסקה (3) יקראו:"(4)על אף האמור בפסקה (3), הוגשה השגה לפי סעיף 46ב1, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כאמור באותה פסקה מהמועד שבו נמסרה למשיג החלטה בהשגה, ואם הוגש ערר על ההחלטה בהשגה או ערעור על ההחלטה בערר לפי אותו סעיף – מהמועד שבו ניתנה החלטת ועדת הערר או בית המשפט, לפי העניין.""הוספת סעיף 46ב12.אחרי סעיף 46ב לפקודה יבוא:"השגה וערר על דרישה לתשלום חיוב מוגדל46ב1.(א)חייב בתשלום חיוב מוגדל החולק על דרישה לתשלום רשאי להגיש השגה על החיוב לבעל היתר ההפעלה בתוך 30 ימים מיום שקיבל את הדרישה לתשלום; השר, בהסכמת שר המשפטים, יקבע הוראות לעניין השגה כאמור, ובכלל זה לעניין הפרטים שיש לכלול בהשגה, המסמכים שיצורפו אליה וסדרי הדיון בהשגה.(ב)החלטה בהשגה תהיה מנומקת ובכתב, ותצוין בה זכותו של המשיג להגיש ערר לפי סעיף קטן (ג), וכן התקופה להגשת הערר ואופן הגשתו.(ג)משיג החולק על ההחלטה בהשגה רשאי לערור על כך לפני ועדת ערר שמונתה לפי סעיף קטן (ד); בערר לפי סעיף זה יהיה בעל היתר ההפעלה המשיב.(ד)השר ושר האוצר ימנו ועדת ערר בת שלושה חברים, והם: מי שכשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, שימונה לפי הצעת שר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש, נציג משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים ונציג ציבור.(ה)ההוראות לפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 90., יחולו על ערר ועל ועדת ערר לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים מפקודה זו, אולם החלטה סופית של ועדת הערר ניתנת לערעור לפני בית המשפט המחוזי אם ניתנה רשות לכך מאת בית המשפט המחוזי.(ו)העורר לוועדת ערר לפי הוראות סעיף קטן (ג) ימציא עותק מהערר למנהל; ראה המנהל שעניין ציבורי שהוא בתחום תפקידיו או סמכויותיו לפי פקודה זו או לפי הזיכיון עלול להיות מושפע או כרוך בהליך של ערר לפי סעיף זה, רשאי הוא להתייצב באותו הליך ולהשמיע את עמדתו."תיקון חוק בתי דין מינהליים
משוב א- א+