קריאה שנייה - הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג-2012

‏יום שני ‏05 ‏נובמבר ‏2012 15:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

נסים זאב
רוברט אילטוב
חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • נקבע שאישה ששהתה לפחות 60 ימים במקלט לנשים מוכות ואינה שבה לביתה לאחר צאתה מהמקלט, תהיה זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות בסך של 8,000 ₪, בתוספת סך של 1,000 ₪ עבור כל ילד שעמה, אך לא יותר משני ילדים. הסכום ינוצל בהתאם לתכנית שיקומית טיפולית שנקבעה עבורה. קבלת המענק לא תפגע בזכאותה לגמלת הבטחת הכנסה, ככל שקיימת. נקבע שאישה כאמור שבקשה שהגישה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים ולא נענתה, תהיה רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום יציאתה מהמקלט או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה, לפי המאוחר.

החוק המלא


  • חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג (5 בנובמבר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 492, מיום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012), עמ' 282.

    הגדרות 1.בחוק זה – "אישור", "לשכת סעד" ו"מקלט לנשים מוכות" – כהגדרתם בסעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד–1954 ס"ח התשי"ד, עמ' 154.;"ילד" – כהגדרתו בסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 210..מענק הסתגלות 2.אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות, באישור לשכת הסעד או משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 60 ימים לפחות, זכאית עם יציאתה מהמקלט למענק הסתגלות בהתאם לתכנית טיפולית-שיקומית שנקבעה עבורה לתקופה שלאחר יציאתה מהמקלט, ובלבד שבמועד יציאתה מהמקלט כאמור היא לא שבה למקום מגוריה הקבוע. סכום המענק3.(א)מענק ההסתגלות יהיה בסכום של 8,000 שקלים חדשים, ולגבי אישה שילדיה עמה – סכום נוסף של 1,000 שקלים חדשים, עבור כל ילד, אך לא יותר משני ילדים. (ב)הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; בסעיף זה –"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש ינואר 2012; "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.תשלום המענק 4.בקשה לקבל מענק הסתגלות תוגש למשרד הרווחה והשירותים החברתיים; מענק ההסתגלות ישולם לא יאוחר מתום 60 ימים מיום יציאתה של האישה מהמקלט לנשים מוכות.תובענה5.אישה ששהתה במקלט לנשים מוכות כאמור בסעיף 2 ובקשתה לקבל מענק הסתגלות לא נענתה, רשאית להגיש תובענה לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים מיום יציאתה מהמקלט או בתוך 6 חודשים ממועד ההחלטה בבקשתה, לפי המאוחר.הוראות מיוחדות 6.מענק ההסתגלות לא ייחשב הכנסה לעניין גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980 ס"ח התשמ"א, עמ' 30..ביצוע ותקנות7.שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.תיקון חוק בית הדין לעבודה8.בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט–1969 ס"ח התשכ"ט, עמ' 70; התשע"ב, עמ' 303., בתוספת השלישית, בסופה יבוא:"(8)תובענה לפי סעיף 5 לחוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות), התשע"ג–2012 ס"ח התשע"ג, עמ'....".
משוב א- א+