קריאה שנייה - הצעת חוק הדיינים (תיקון מס` 25), התשע"ג-2012

‏יום שני ‏05 ‏נובמבר ‏2012 13:56

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

נסים זאב
רונית תירוש
ליה שמטוב

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תיקון מס` 25 לחוק הדיינים (להלן – החוק) קובע מספר תיקונים אקלקטיים בחוק הדיינים. חלק מהתיקונים הם תיקוני ניסוח והתאמה. תיקונים אחרים באים להשוות את המצב בבתי הדין הרבניים למצב הקיים בבתי המשפט האזרחיים. כך, למשל, נקבעו בחוק מהם אמצעי המשמעת שבית הדין המשמעתי מוסמך להטיל על דיין, ונקבעה אפשרות כהונה בפועל של דיין בית הדין הרבני הגדול בבית דין רבני אזורי, וזאת בדומה למצב הקיים לגבי בתי המשפט האזרחיים.
    כמו כן, עוגנה בחוק הפרקטיקה הנוהגת ולפיה ערעור על פסק דין של בית דין רבני אזורי הוא בזכות, ואילו ערעור על החלטה אחרת הוא רק ברשות.
    שינוי משמעותי שהחוק מקדם נוגע לסוגיית הרכב הדיינים. טרם התיקון, חוק הדיינים קבע כי בית הדין הרבני הגדול ידון אך ורק בשלושה דיינים, בעוד שבית דין רבני אזורי רשאי, בעניינים מסוימים שנקבעו בחוק, לדון גם בהרכב של דיין אחד. התיקון לחוק משווה, בנקודה זו, את בית הדין הרבני הגדול לבתי הדין האזוריים בכך שהוא מאפשר לו לדון, באותם עניינים שנקבעו בחוק, בהרכב של דיין אחד.
משוב א- א+