להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס` 60), התשע"ג-2012

‏יום שני ‏05 ‏נובמבר ‏2012 11:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

יצחק כהן
מגלי והבה
ניצן הורוביץ
משה גפני

נגד 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • תיקון זה לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ”ט-1969, ביקש לקבוע כי ועדת הבחירות המרכזית לא תעסיק עובד או מבצע תפקיד שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לשמש כעובד הוועדה או לבצע בעבורה תפקיד. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יידרש, לפי תיקון זה, לקבוע את סוגי העובדים וממלאי התפקידים שלגביהם יש לבחון את עברם הפלילי בטרם העסקתם. התיקון יאפשר לוועדת הבחירות להימנות עם הגופים הזכאים לקבל מידע פלילי לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ”א–1981, לשם שמירה על אינטרס חיוני החשוב לכלל הציבור.
    למעשה, מטרת ההצעה, היא לוודא שהאינטרס הציבורי בניהול תקין של הבחירות לכנסת על ידי וועדת הבחירות המרכזית, יישמר, כך שיועסקו בו רק עובדים או מבצעי תפקידים שאין להם עבר פלילי שיש לו רלוונטיות לתפקידם בוועדת הבחירות.

החוק המלא


  • חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 60), התשע"ג–2012*
    התקבל בכנסת ביום כ' בחשוון התשע"ג (5 בנובמבר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 500, מיום כ"ט בתשרי התשע"ג (15 באוקטובר 2012), עמ' 10.

    הוספת סעיף 17א1.בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969‏ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103; התשע"א, עמ' 922., אחרי סעיף 17 יבוא:"עובדי ועדת הבחירות המרכזית17א.(א)יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם. (ב)לא יועסק כעובד הוועדה המרכזית, יבצע תפקיד בעבורה או ייתן לה שירות מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת יושב ראש הוועדה המרכזית, לשמש עובד הוועדה, לבצע בעבורה תפקיד או לתת לה שירות, אם העבודה, התפקיד או השירות נמנים עם הסוגים שנקבעו לפי סעיף קטן (א)."
משוב א- א+