קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 108), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏06 ‏אוגוסט ‏2012 18:22

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

משולם נהרי
שכיב שנאן
משה יעלון
משה גפני
רוברט אילטוב
מנחם אליעזר מוזס

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י"ח באב התשע"ב (6 באוגוסט 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 724, מיום י"ח באב התשע"ב (6 באוגוסט 2012), עמ' 1412.

    תיקון סעיף 841.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 605., בסעיף 84(ג1) –(1)ברישה, במקום "לעניין שיעורי ההפחתה" יבוא "ובלי לגרוע מהוראת העדכון הקבועה בסיפה של הסעיף הקטן האמור";(2)אחרי פסקה (1) יבוא:"(1א)ב-1 באפריל בכל אחת מהשנים 2013 עד 2018 יעלה הסכום הנוסף בתשעה שקלים חדשים; התוספת לסכום הנוסף לפי פסקה זו תתעדכן גם היא לפי האמור בסיפה של סעיף קטן (ג).";(3)בפסקה (3), במקום "החל בשנת 2013" יבוא "החל בשנת 2019".
משוב א- א+