להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 108), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏06 ‏אוגוסט ‏2012 16:01

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 31

משה גפני
שכיב שנאן
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

זאב אלקין

זאב אלקין

שר להגנת הסביבה| שר לירושלים ומורשת

אורי אורבך
יצחק כהן
נסים זאב
אורי יהודה אריאל
יצחק וקנין
מאיר שטרית

נגד 18

זאב בילסקי
שאול מופז
מגלי והבה
רוני בר-און
דב חנין
עפו אגבאריה
עמיר פרץ
ראלב מג`אדלה

נמנע 0

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י"ח באב התשע"ב (6 באוגוסט 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 724, מיום י"ח באב התשע"ב (6 באוגוסט 2012), עמ' 1412.

    תיקון סעיף 841.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 605., בסעיף 84(ג1) –(1)ברישה, במקום "לעניין שיעורי ההפחתה" יבוא "ובלי לגרוע מהוראת העדכון הקבועה בסיפה של הסעיף הקטן האמור";(2)אחרי פסקה (1) יבוא:"(1א)ב-1 באפריל בכל אחת מהשנים 2013 עד 2018 יעלה הסכום הנוסף בתשעה שקלים חדשים; התוספת לסכום הנוסף לפי פסקה זו תתעדכן גם היא לפי האמור בסיפה של סעיף קטן (ג).";(3)בפסקה (3), במקום "החל בשנת 2013" יבוא "החל בשנת 2019".
משוב א- א+