קריאה שנייה - הצעת חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 21:18

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

שלמה (נגוסה) מולה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, התשע”א–2011 הוחל גם על עובדי הרווחה. מנהל מחלקה לשירותים חברתיים או עובד סוציאלי בה, ומנהל השירות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים שאחראי על מקום שבו ניתנים שירותי רווחה, מוסמכים להזהיר בכתב אדם שנקט במתכוון באלימות כלפי עובד רווחה בעת מילוי תפקידו בין במקום המספק שירותי רווחה או במקום אחר, או אם השחית במתכוון רכוש, שאם בתקופה של 12 חודשים יחזור וינקוט במעשים אלה, יהיו אותו מנהל או עובד סוציאלי רשאים להורות על מניעת כניסתו של אותו אדם למקום שמספק שירותי רווחה. חזר אותו אדם ונקט במתכוון במעשים מעין אלה בתוך 12 חודשים ממועד האזהרה, לא יהיה רשאי להיכנס למקום שבו ניתנים שירותי רווחה במשך תקופה של 6 חודשים אם האדם נקט באלימות פיזית או במשך תקופה של 3 חודשים אם האדם נקט באלימות מילולית או השחית רכוש, אלא אם כן המנהל השתכנע שצרכיו החיוניים של האדם עלולים להיפגע. איסור הכניסה שהוצא לאדם כאמור לא ימנע מבן משפחתו של אותו אדם לקבל שירותי רווחה. עוד נקבע שמאבטח ששומר במקום שמספק שירותי רווחה, ורק במקום כזה, יהיה מוסמך לדרוש מאדם להזדהות, למנוע כניסה או להוציא אדם מהמקום ואף להשתמש בכוח סביר לשם כך, וכן לעכב אדם עד לבואו של שוטר אם יש חשש שיימלט או שזהותו לא ידועה, ובתנאי שאותו אדם נקט באלימות פיזית, ושמעסיקו של אותו מאבטח ביטח אותו לשם הבטחת פיצוייו. סמכויות המאבטח, כאמור, הן בנוסף לסמכויות המינהליות הנתונות למנהל המחלקה לשירותים חברתיים, עובד סוציאלי שהוסמך על-ידי אותו מנהל או מנהל השירות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, כאמור.

החוק המלא


  • חוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים (תיקון), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 467, מיום כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), עמ' 200.

    תיקון שם החוק1.בחוק למניעת אלימות במוסדות רפואיים, התשע"א–2011 ס"ח התשע"א, עמ' 1000. (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "במוסדות רפואיים" יבוא "במוסדות למתן טיפול".תיקון סעיף 12.בסעיף 1 לחוק העיקרי –(1)אחרי ההגדרה "אלימות פיזית" יבוא:""מוסד" – מוסד רפואי או מחלקה לשירותים חברתיים או כל מקום המספק שירותי רווחה;";(2)במקום ההגדרה "מנהל מוסד רפואי" יבוא:""מחלקה לשירותים חברתיים" – מחלקה ברשות מקומית למתן שירותי רווחה;"מנהל מוסד" – אחד מאלה, לפי העניין: (1)לעניין מוסד רפואי – מנהל המוסד הרפואי, לרבות מי שהוא הסמיך לעניין הוראות חוק זה, כולן או חלקן; (2)לעניין מקום המספק שירותי רווחה – מנהל מחלקה לשירותים חברתיים או עובד סוציאלי במחלקה כאמור שהוא הסמיך לעניין הוראות חוק זה, כולן או חלקן, או מנהל השירות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים האחראי על אותו מקום;";(3)אחרי ההגדרה "מעשה אלימות" יבוא:""עובד סוציאלי" – כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו–1996 ס"ח התשנ"ו, עמ' 152.;"עובד רווחה" – עובד של מקום המספק שירותי רווחה;"רשות מקומית" – עירייה או מועצה מקומית;"שירותי רווחה" – שירותים הניתנים על ידי מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות, על ידי משרד הרווחה והשירותים החברתיים או על ידי מי מטעמם;"השר" – אחד מאלה:(1)לעניין מוסד רפואי – שר הבריאות; (2)לעניין מקום המספק שירותי רווחה – שר הרווחה והשירותים החברתיים."תיקון סעיף 23.בסעיף 2 לחוק העיקרי, בכל מקום, המילים "רפואי" ו"הרפואי" – יימחקו, אחרי "איש צוות במוסד" יבוא "רפואי או כלפי עובד רווחה", אחרי "כניסתו למוסד" יבוא "האמור" ובמקום "שר הבריאות" יבוא "השר".החלפת סעיף 34.במקום סעיף 3 לחוק העיקרי יבוא:"הוראה בדבר מניעת כניסה למוסד 3.(א)הוזהר אדם כאמור בסעיף 2, וחזר ונקט במתכוון מעשה אלימות כלפי איש צוות במוסד רפואי או כלפי עובד רווחה, או השחית במתכוון רכוש של מוסד, בתקופת האזהרה, רשאי מנהל המוסד להורות כי לא יהיה רשאי להיכנס לאותו מוסד או לחלק ממנו, למעט במקרים המפורטים להלן, לפי העניין, ולתקופה המפורטת בסעיף קטן (ב):(1)לשם קבלת טיפול רפואי שהוא זקוק לו;(2)לשם מתן שירותי רווחה – אם השתכנע מנהל המוסד כי עלולה להיגרם פגיעה בצרכיו החיוניים אם לא יקבל שירותי רווחה כאמור.(ב)מניעת כניסה כאמור בסעיף קטן (א) תהיה בתקופה כלהלן:(1)אם נקט בתקופת האזהרה אלימות פיזית – תקופה שלא תעלה על שישה חודשים;(2)אם נקט בתקופת האזהרה אלימות מילולית או השחית רכוש – תקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.(ג) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע מתן שירותי רווחה לבן משפחתו של אדם שנמנעה ממנו כניסה למוסד; לעניין זה, "בן משפחתו" – כהגדרתו בחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה–1995 ס"ח התשנ"ה, עמ' 393.."תיקון סעיף 45.בסעיף 4 לחוק העיקרי, המילה "רפואי" – תימחק.תיקון סעיף 66.בסעיף 6 לחוק העיקרי, במקום "שר הבריאות ממונה" יבוא "שר הבריאות ושר הרווחה והשירותים החברתיים, לפי העניין, ממונים".תיקון חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור
משוב א- א+