אישור החוק - הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס` 20) (תיקון), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 21:02

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 8

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • כניסתו לתוקף של תיקון מס` 20 לפקודת הרוקחים שבמסגרתו נקבעו שינויים בנוסח התוויות המודבקות על אריזות תכשירים ובראשם הוספת כיתובים שונים בשפות נוספות נדחה בתשעה חודשים.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20) (תיקון), התשע"ב–2012*
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 488, מיום כ"ז בתמוז התשע"ב (17 ביולי 2012), עמ' 272.

    תיקון סעיף 41.בחוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 20), התשע"א–2011 ס"ח התשע"א, עמ' 782., בסעיף 4, במקום "י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012)" יבוא "כ"א באייר התשע"ג (1 במאי 2013)".תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום י"ג באב התשע"ב (1 באוגוסט 2012).
משוב א- א+