קריאה שנייה - הצעת חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס` 15), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 19:51

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

שכיב שנאן
יריב לוין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ”ח-1968, קובע שעל אנשי משמר הכנסת יחול הדין המשמעתי החל על שוטרים לפי חוק המשטרה. התיקון לחוק מבהיר שבמסגרת זו תהיה גם סמכות להשעות איש משמר הכנסת כאשר מתנהלת חקירה נגדו, בדומה לדין החל על שוטרים לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל”א-1971.

החוק המלא


  • חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת (תיקון מס' 15), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 491, מיום ה' באב התשע"ב (24 ביולי 2012), עמ' 280.

    תיקון סעיף 191.בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח–1968 ס"ח התשכ"ח, עמ' 197; התשע"א, עמ' 948., בסעיף 19 –(1)ברישה, אחרי "(בסעיף זה – חוק המשטרה)" יבוא "ובפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390. (בסעיף זה – פקודת המשטרה)", ואחרי "בשינויים אלה בחוק המשטרה" יבוא "ולעניין פסקה (10) – בפקודת המשטרה";(2)בפסקה (5)(א), אחרי "עובד הלשכה המשפטית" יבוא "של הכנסת";(3)אחרי פסקה (9) יבוא:"(10)בסעיף 77י לפקודת המשטרה, במקום "קצין משטרה בכיר" יבוא "סגן גונן ומעלה"."
משוב א- א+