קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מס` 131), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 17:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

מגלי והבה
שכיב שנאן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • חוק זה מתקן את סעיף 330 לפקודת העיריות [נוסח חדש], שעניינו פטור מארנונה לנכס הרוס או ניזוק. התיקון כאמור קובע מגבלת זמן למתן הפטור מארנונה - ההסדר בתיקון קובע כי בעל נכס שלא ניתן לשבת בו מתוקף היותו הרוס או ניזוק, ומשולמת עבורו ארנונה, ימסור לעירייה הודעה בכתב על כך, ועם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בתשלום ארנונה בשלוש השנים ממועד מסירת ההודעה. עם תום תקופה זו, יחויב מחזיק הנכס בתשלום ארנונה למשך חמש שנים. שיעור הארנונה יהיה הסכום המזערי הקבוע לסוג הנכס, בהתאם לשימוש האחרון שנעשה בו. בתום תקופת חמש השנים, ישוב בעל הנכס להיות פטור מתשלום ארנונה לתקופה בלתי מוגבלת.

החוק המלא


  • חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 131), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 541, מיום י' בחשוון התשע"א (18 באוקטובר 2010), עמ' 6, עמ' 63.

    תיקון סעיף 3301.בפקודת העיריות דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197; ס"ח התשע"ב, עמ' 506., בסעיף 330, במקום הסיפה החל במילים "בכתב, ועם מסירת ההודעה" יבוא "בכתב, ויחולו הוראות אלה, כל עוד הבניין במצב של נכס הרוס או ניזוק –(1)עם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים בשלוש השנים שממועד מסירת ההודעה (להלן – תקופת הפטור הראשונה); (2)חלפה תקופת הפטור הראשונה יהיה חייב בארנונה לגבי אותו בניין בחמש השנים שמתום אותה תקופה, בסכום המזערי בהתאם להוראות לפי סעיפים 8 ו-9 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992 ס"ח התשנ"ג, עמ' 10., הקבוע לסוג הנכס המתאים לבניין על פי השימוש האחרון שנעשה בבניין (בסעיף זה – תקופת התשלום);(3)חלפה תקופת התשלום והבניין נותר במצב של נכס הרוס או ניזוק כאמור ימסור מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב על כך ולא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים;(4)התקופות כאמור בפסקאות (1) ו-(2) ייספרו בין ברציפות ובין במצטבר; אין האמור גורע מחבותו של מחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע זמן לפירעונם לפני מסירת ההודעה."תיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין)
משוב א- א+