קריאה שנייה - הצעת חוק ניירות ערך (תיקון מס` 51), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 16:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק מתקן את סעיף 35ח לחוק ניירות ערך התשכ”ח-1698, אשר קובע את חובות הנאמן. החוק קובע כי נאמן לתעודות התחייבות ינהג בזהירות, באמונה ובשקידה ולא יעדיף עניינו של מחזיק אחד על פני מחזיק שני. בנוסף נקבע כי הנאמן חייב לנקוט את כל הפעולות הדרושות לשם הבטחת התחייבויות המנפיק כלפי המחזיקים. כמו כן, הוענקו לנאמן סמכויות בדיקה ובחינה במצבים בהם הוא סבור כי קיים חשש סביר שתימנע מהמנפיק היכולת לעמוד בהתחייבויותיו הקיימות והצפויות בהגיע המועד לקיומן.

החוק המלא


  • חוק ניירות ערך (תיקון מס' 51), התשע"ב–2012
    **
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 628, מיום י"ט בחשוון התשע"ב (16 בנובמבר 2011), עמ' 92.

    תיקון סעיף 35ח1.בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968 ס"ח התשכ"ח, עמ' 234; התשע"ב, עמ' .... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 35ח –(1)בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "והוא ינהג בזהירות, באמונה ובשקידה, לא יעדיף את עניינו של מחזיק אחד על פני עניינו של מחזיק אחר ולא ישקול במסגרת תפקידו שיקולים שאינם נובעים מעצם החזקת תעודות ההתחייבות בידי המחזיקים שהוא נאמן להם.";(2)במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב)הנאמן ינקוט את כל הפעולות הדרושות לשם הבטחת התחייבויותיו של המנפיק כלפי המחזיקים בתעודות ההתחייבות שהוא נאמן להם, ובכלל זה –(1)ינקוט את כל הפעולות הדרושות כדי שיובטח, בטרם ישולמו למנפיק כספים על חשבון תעודות ההתחייבות, תוקפן של בטוחות שנתן המנפיק או שנתן צד שלישי לטובת המחזיקים בתעודות ההתחייבות; הנאמן אחראי כלפי המחזיקים בתעודות ההתחייבות שהבטוחות כאמור יתוארו בתשקיף שעל פיו הוצעו תעודות ההתחייבות, תיאור מלא ומדויק; (2)יבחן, מעת לעת ולפחות אחת לשנה, את תוקפן של בטוחות כאמור בפסקה (1), ורשאי הנאמן אם סבר כי הדבר דרוש לצורך הבחינה כאמור, לבדוק את הנכסים המשועבדים לטובת המחזיקים בתעודות ההתחייבות;(3)יבחן את עמידת המנפיק בהתחייבויותיו כלפי המחזיקים בתעודות ההתחייבות, לרבות התקיימותן של עילות להעמדה לפירעון מיידי.";(3)אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:"(ד1)(1)סבר הנאמן כי קיים חשש סביר שתימנע מהמנפיק היכולת לעמוד בהתחייבויותיו הקיימות והצפויות בהגיע המועד לקיומן, יבחן את הנסיבות המקימות את החשש כאמור ויפעל להגנת המחזיקים בדרך הנראית לו המתאימה ביותר; בלי לגרוע מסמכויותיו ומחובותיו של הנאמן לפי חוק זה או לפי שטר הנאמנות, רשאי הוא, בין היתר –(א)לבחון אם הנסיבות האמורות נובעות מפעולות או מעסקאות שביצע המנפיק, ובכלל זה חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, שנעשו תוך הפרת הדין; ואולם, הנאמן לא יערוך בחינה כאמור אם מונה למחזיקים בתעודות ההתחייבות מומחה כמשמעותו בסעיף 350יח לחוק האמור, שמתפקידו לערוך אותה;(ב)לנהל, בשם המחזיקים בתעודות ההתחייבות, משא ומתן עם המנפיק לשינוי תנאי תעודות ההתחייבות.(2)לעניין זה, לא יראו כינוס של אסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות, בידי הנאמן, לשם קבלת הוראות כיצד לפעול, כהפרת חובתו, ובלבד שאין בעצם כינוס האסיפה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.(ד2)כונסה אסיפת מחזיקים בתעודות התחייבות כאמור בסעיף קטן (ד1), והתקבלה באסיפה החלטה כדין, יפעל הנאמן בהתאם להחלטה; עשה כן, יראו את פעולתו לפי אותה החלטה כעומדת בהוראות סעיף זה הנוגעות להחלטה.(ד3)בית המשפט רשאי, לבקשת מחזיק בתעודות התחייבות, להורות לנאמן לבצע פעולה אם סבר שאי-ביצועה מהווה הפרה של חובת הנאמן כלפי ציבור המחזיקים בתעודות התחייבות לפי הוראות פרק זה או לפי שטר הנאמנות, או להימנע מביצוע פעולה אם סבר שביצועה מהווה הפרה כאמור.";(4)סעיפים קטנים (ה) ו-(ו) – בטלים. תיקון סעיף 52יג2.בסעיף 52יג לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (ב), במקום "סעיף 35ט1" יבוא "סעיפים 35ח(ד1) או 35ט1";(2)אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:"(ג)פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח(ד2) או (ד3), לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור."תחילה3.תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק ניירות ערך (תיקון מס' 50), התשע"ב–2012 ס"ח התשע"ב, עמ' ....
משוב א- א+