קריאה שנייה - הצעת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס` 2), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 16:42

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 21

אבי (משה) דיכטר
שכיב שנאן
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק נכסים של נספי שואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס”ו-2006 נחקק במטרה להגביר את הפעולות להשבת נכסים של נספי שואה הנמצאים בישראל לידי יורשיהם, באמצעות הקמת חברה שתיזום ותבצע פעולות לאיתור נכסים, לאיתור יורשיהם, ולהשבת הנכסים ליורשים. החוק הוסיף וקבע שהחברה תשתמש בנכסים שלא יימצאו להם יורשים לצורך סיוע לניצולי שואה החיים בישראל הזקוקים לסיוע ובעדיפות שניה, להנצחת זכר השואה והנספים בה. ברם, קצב איתור יורשיהם של הנכסים והשבת הנכסים ליורשים בשנים שחלפו מאז הוקמה החברה לא היה משביע רצון, אם בשל הפניית תקציבים קטנים מדי על ידי החברה ואם בשל קשיים אובייקטיביים. מטרת הצעת החוק היא ייעול פעילות החברה והקלה על קשיים ביורוקרטיים.
  התיקון לחוק מקורו בשתי הצעות חוק, הצעת חוק ממשלתית והצעת חוק פרטית שיזם חבר הכנסת בילסקי. ראשית, התיקון לחוק קובע כי החברה תתחיל בפעולות לאיתור יורשים בנכס שבידה בתוך שנה מיום שנכס זה הגיע לידה.
  שנית, נקבע, כי הדין המהותי החל במקרה בו לא ידוע מי מהנספים נפטר ראשון יהיה לפי סעיף 9 לחוק הירושה הדן באותה סיטואציה. קביעה נוספת ביחס לדין המהותי היא כי בעת חלוקת הירושה לא יהיה צורך לשמור שישית מסכום הירושה להורי המוריש, כלומר להוריהם של נספי השואה או צאצאיהם, כקבוע בחוק הירושה. לצד תיקון זה, נקבעו הוראות שמטרתן הקלה עם הקשיים הבירוקרטיים הכרוכים בהליך: נקבע שהפרוצדורה תהיה על פי חוק הירושה ולא פקודת הירושה; צווי ירושה יינתנו, למעט בנסיבות מיוחדות, על ידי רשם לעניין הירושה של מחוז תל אביב (ולא על ידי בתי המשפט) על מנת לייצר מומחיות אשר תזרז את הטיפול בתיקים; בנוסף ניתן לחברה מעמד בחוק ביחס למסמכים שנבדקו ואומתו על ידה
  תיקון נוסף קובע, כי על החברה להקצות סכום של מאה מיליון שקלים חדשים בכל שנה לסיוע לניצולי השואה הזקוקים לכך. על מנת שלא לפגוע במטרה העיקרית של החברה – היא השבת הנכסים של נספי השואה ליורשיהם – מובהר שהחברה לא תשתמש בנכסים שניתנו לגביהם החלטות בדבר זכותו של יורש בנכס, בנכסים מעוכבי מימוש וכן בנכסים שעל בסיס חקירה שהחלה לגביהם יש יסוד להניח שיימצאו להם יורשים. החלטה של החברה להקצות סכום נמוך ממאה מיליון שקלים חדשים תדווח לוועדת החוקה, לוועדת הכספים ולשר המשפטים. בנוסף,
  על פי התיקון לחוק, תקציב ההנצחה של החברה לא יעלה על 4% מהסכום המוקצה למטרת סיוע לניצולי השואה הזקוקים לכך.
  תיקון משמעותי נוסף הוא ניתוק הזיקה בין התקציב השוטף של החברה ובין מצבת הנכסים שבהחזקתה, על מנת למנוע תמריץ שלילי להחזקת נכסים במקום השבתם ליורשים והעברתם למטרות סיוע והנצחה. בנוסף, נקבע כי תקציבה של החברה, העומד כיום על כ-22 מיליון שקלים חדשים לשנה, ילך ויפחת החל משנת הכספים 2015, והחל משנת הכספים 2017 יעמוד על 50% מסכום זה. עם זאת, כמו היום, תישמר לחברה האפשרות לפנות לוועדה המשותפת של ועדת החוקה וועדת הכספים בבקשה לאשר הגדלה של התקציב.
  לבסוף, נקבע לחברה פטור ממיסוי בעת מימוש נכסים של נספי שואה על ידה, כך שלא ייגרע מנכסים שעתידים להצטרף למסת כספי הסיוע לניצולי שואה ולהנצחה.
משוב א- א+