קריאה שנייה - הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס` 2), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 16:23

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 18

זאב בנימין בגין
אופיר אקוניס
מגלי והבה

נגד 1

דב חנין

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס”ח–2008 קובע כי קטינים יהיו זכאים לטיפול נפשי ראשוני בטראומה שעברו, וכי הסיוע והטיפול יינתנו להם במרכז סיוע ראשוני אשר יוחד לעניין זה. המועד שנקבע בחוק להשלמת הקמת והפעלת שמונה מרכזי סיוע הוא אפריל 2011.
  הממשלה לא עמדה ביעדים של הקמת שמונה מרכזי סיוע עד המועד שנקבע, כשעד כה הוקמו שני מרכזים בלבד- בתל השומר ובירושלים, והפריפריה נותרה ללא מענה. לכן, הגישה הממשלה הצעת חוק שתאפשר להם לדחות את מועד היישום החוק. התיקון דוחה את מועד יישום החוק בשנתיים מהמועד שנקבע בחוק המקורי, כך שהקמת המרכזים והפעלתם תושלם עד אפריל 2013.
  כמו כן, התיקון לחוק מטיל על שר הרווחה חובות דיווח באשר להקמתם והפעלתם של המרכזים, וזאת על מנת על מנת לעקוב מקרוב אחר יישום החוק.
  טרם התיקון, הוועדה המצוינת בחוק לדיון בתקנות הייתה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, מאחר שהוועדה לזכויות הילד איננה ועדה קבועה ולא ניתן לציין אותה בחוק. בתיקון לחוק מוגדרת מחדש ”הוועדה” כוועדה שבתחום סמכויותיה נמצא הנושא כפי שתקבע ועדת הכנסת. תיקון זה יאפשר לוועדה לזכויות הילד, אם תוקם מחדש בכנסות הבאות כוועדה מיוחדת, לחזור ולדון בתיקונים לחוק ובדיווחים עליו.


החוק המלא


 • חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 645, מיום ט' בטבת התשע"ב (4 בינואר 2012), עמ' 276.

  תיקון סעיף 21.בחוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, התשס"ח–2008 ס"ח התשס"ח, עמ' 485; התשע"א, עמ' 86. (להלן– החוק העיקרי), בסעיף 2, לפני ההגדרה "חוקר ילדים" יבוא:""הוועדה" – ועדה מוועדות הכנסת שהנושא נמצא בתחום סמכויותיה, כפי שתקבע ועדת הכנסת;".תיקון סעיף 52.בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום "ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת" יבוא "הוועדה".תיקון סעיף 63.בסעיף 6 לחוק העיקרי, המילים "(להלן – יום התחילה)" – יימחקו, ובמקום "שבתוך שלוש שנים מיום התחילה" יבוא "שעד יום כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013)".הוספת סעיף 74.אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:"דיווח לוועדה7.(א)בתקופה שמיום תחילתו של חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון מס' 2), התשע"ב–2012 ס"ח התשע"ב, עמ' ...., ועד יום כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013), ידווח השר בכתב לוועדה, אחת לשלושה חודשים, על יישום הוראות חוק זה לעניין מרכזי הסיוע שהוקמו והפעלתם ועל ההיערכות להקמתם של מרכזי סיוע נוספים; לאחר המועד האמור ידווח השר לוועדה, אחת לשנה, על יישום הוראות חוק זה.(ב)הוועדה תקיים דיון בדיווחים כאמור בסעיף קטן (א)."
משוב א- א+