קריאה שנייה - הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס` 107), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 16:05

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 19

מגלי והבה
ניצן הורוביץ
עפו אגבאריה
אורי אורבך

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • סעיף 77 לפקודת התעבורה מסמיך מועצה של עיריה או של מועצה מקומית, בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה, להתקין חוקי עזר בנושאים שונים. אחד הנושאים הוא הסדרת העמדת כלי רכב בתוך תחומי העיריה או המועצה המקומית, בדרך איסור או בדרך אחרת. מכוח סעיף זה חוקקו חוקי העזר המסדירים חניה בתשלום בדרכים שברשויות המקומיות.

  הסדרה זו כוללת הצבת תמרורים על עמודים, ובדרך כלל גם סימון אבני השפה לסירוגין בצבע כחול. ואולם, כיוון שבהתאם לכללים של משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים סימון אבני השפה אינו חובה, יש רשויות מקומיות שנמנעות מסימון זה ומסתפקות בתמרורים על עמודים, המוצבים לעתים במרחק ניכר ממקום החניה. תופעה זו גורמת לבלבול בקרב הנהגים, אשר אינם מודעים לתמרור הרחוק, מחנים את רכבם ונאלצים לשאת בשל כך בתשלום קנסות.

  בחוק זה הוחלט לתקן את סעיף 77 האמור ולקבוע בו, שעירייה או מועצה מקומית לא תהיה רשאית לקבוע הסדר חניה בתשלום בתחומה באמצעות הצבת תמרורים על עמודים בלבד, והיא תחויב גם בסימון אבני השפה של המדרכה לסירוגין בצבע כחול.

  חשוב לציין כי אין בסימון המוצע כדי לייתר את הצורך בתמרורי עמוד, שכן הסימון לסירוגין בצבע כחול מטרתו לתת אינדיקציה לנהג, שמדובר בדרך שבה נקבע הסדר חניה בתחום המסומן כאמור, בעוד שהסדר התשלום בעד החניה לפי שעות, סוג רכב, תעריפים שונים ועוד, נקבע בהוראות המפורטות בתמרור שעל העמוד.

  עוד נקבע כי שר התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים יהיה רשאי לקבוע הוראות לעניין סימון דרך שאין בה אבני שפה, וכן נסיבות למתן פטור מחובת סימון כאמור, בתנאים או ללא תנאים, ובלבד שקיומה של חובת התשלום בדרך האמורה תובא לידיעתם של הנהגים בצורה ברורה.

  כדי לאפשר לרשויות המקומיות להיערך לחובת הסימון החדשה הוחלט כי מועד תחילתו של החוק יהיה ביום כ”ו באלול התשע”ג (1 בספטמבר 2013).

החוק המלא


 • חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 107), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 472, מיום ט"ו בסיוון התשע"ב (5 ביוני 2012), עמ' 214.

  תיקון סעיף 771.בפקודת התעבורה‏ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשע"ב, עמ' 454. , בסעיף 77(א)(2), בסופו יבוא "ובלבד שלא תתנה חניה בתשלום, אלא אם כן אבני השפה בדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע חובת סימון כאמור או באופן אחר בשול דרך אף אם אין בה אבני שפה, ונסיבות למתן פטור מחובת הסימון בדרך, בתנאים או ללא תנאים, ובלבד שינקטו אמצעים כדי להבטיח את ידיעתם של הנוהגים ברכב על קיומה של חובת התשלום בדרך;". תחילה2.תחילתו של חוק זה ביום כ"ו באלול התשע"ג (1 בספטמבר 2013).
משוב א- א+