אישור החוק - הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס` 41), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 14:16

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 30

יצחק וקנין
מאיר שטרית
מוחמד ברכה
שכיב שנאן
איוב קרא

איוב קרא

סגן שר במשרד לשיתוף פעולה אזורי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • מסלול הגביה המקוצר, אשר נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים בשנת 2009, מוגבל לבקשות לביצוע פסק דין כספי או חיוב אחר שניתן לבצעו כפסק דין, ואשר אינו עולה על 10,000 ₪, למעט תיקי מזונות, מימושי משכון ומשכנתא. המסלול הינו מסלול בחירה. כל זוכה בתיק עד 10,000 ₪ רשאי לבחור בין גביה במסלול המקוצר לבין גביה במסלול הרגיל. המסלול אינו עוסק בחייבים ”כבדים”, שלגביהם ניתן צו איחוד תיקים או שהוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים. במסגרת המסלול יכולות להינקט פעולות מצומצמות בלבד נגד החייב, והן: עיקול כספים וזכויות לקבלת כספים שבידי צד ג` ועיקולי רכב (ברישום ובעין). ביצוע חיוב במסלול המקוצר מוגבל ל- 8 חדשים. במסגרת המסלול המקוצר אין זכאות לשכר טרחת עורך דין, אלא במקרה בו מדובר בבקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, ובתנאי שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין.
  על פי הדיווחים שהוגשו לוועדת חוקה, חוק ומשפט, המסלול המקוצר בהוצאה לפועל עמד בהצלחה ביעדים שנקבעו לו, והוא משרת את כלל הציבור באופן משביע רצון.
  במסגרת תיקון זה הוחלט על הארכת תוקפה של הוראת השעה שעניינה במסלול גביה מקוצר בהוצאה לפועל בארבע שנים נוספות ובנוסף הוכנסו שינויים שהם פרי לקחים מהפעלת המסלול בשלוש השנים האחרונות.
  כך הוחלט להוסיף לקטגוריית החייבים שאינם מתאימים למסלול המקוצר גם חייבים שסך חובותיהם עולה על 100,000 ₪ ולקבוע כי מניין 8 החדשים לחייו של תיק במסלול הגביה המקוצר יחל מיום המצאת האזהרה לחייב, במקום מיום פתיחת התיק.
  בנוסף, נקבע כי תוגבל הזכאות לשכר טרחת עורך דין במסגרת מסלול הגביה המקוצר, באופן שזוכה אשר לו למעלה מ- 20 תיקים בשנה במסלול המקוצר לא יהיה זכאי לקבל החזר שכר טרחת עורך דין בגין בקשותיו לביצוע חיובים במסלול המקוצר.

החוק המלא


 • חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 41), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 684, מיום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012), עמ' 820.

  תיקון סעיף 20א1.בחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז–1967 ס"ח התשכ"ז, עמ' 116; התשע"ב, עמ' 506. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 20א, במקום "כ"ט באלול התשע"ב (16 בספטמבר 2012)" יבוא "י"ב באלול התשע"ו (15 בספטמבר 2016)".תיקון סעיף 20ב2.בסעיף 20ב לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא "או אם סך חובותיו של החייב בתיקי הוצאה לפועל עולה על 100,000 שקלים חדשים";(2)בסעיף קטן (ג), במקום "טען טענת פרעתי לפי סעיף 19" יבוא "הגיש התנגדות לביצוע הבקשה לפי סעיף 81א(ג) או 81א1(ד)";(3)אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:"(ד)(1)הגיש החייב בקשה שבה טען טענת פרעתי לפי סעיף 19, יתקיים הדיון בבקשה לפני רשם הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל שבה הגיש הזוכה את הבקשה לביצוע חיוב במסלול מקוצר; דחה הרשם את בקשת החייב, כולה או חלקה, יימשכו ההליכים במסלול המקוצר לפי הוראות פרק זה.(2) ביצוע ההליך במסלול המקוצר יעוכב עד לתום הדיון בבקשה בטענת פרעתי ותקופה זו לא תבוא במניין הימים הקבוע בסעיף 20ו(א)(1)."תיקון סעיף 20ו3.בסעיף 20ו(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "פתיחת התיק" יבוא "המצאת האזהרה לחייב".תיקון סעיף 20ח4.בסעיף 20ח(ב) לחוק העיקרי, בסיפה יבוא "לגבי עשרים הבקשות הראשונות שהגיש לביצוע חיוב במסלול המקוצר בכל שנה החל מיום 16 בספטמבר באותה שנה."תיקון סעיף 20ט5.בסעיף 20ט לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א) – (א)ברישה, במקום "ידווח" יבוא "ימסור", אחרי "של הכנסת" יבוא "אחת לשנה, דין וחשבון", ואחרי "לגבי כל אלה" יבוא "בשנה שאליה מתייחס הדיווח";(ב)אחרי פסקה 5 יבוא:"(6)מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר, ואשר הזוכה בהן היה מיוצג על ידי עורך דין;(7)מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר, ואשר הזוכה בהן לא היה מיוצג על ידי עורך דין;(8)מספר הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר ואשר בהן הזוכה הוא אדם פרטי, ושיעורן מבין כלל הבקשות שהוגשו לביצוע במסלול המקוצר.";(2)סעיף קטן (ב) – בטל.תחילה ותחולה6.תחילתו של חוק זה ביום כ"ט באלול התשע"ב (16 בספטמבר 2012), והוא יחול על בקשות לביצוע חיוב במסלול מקוצר שהוגשו מיום תחילתו ואילך.
משוב א- א+