אישור החוק - הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס` 12), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 14:07

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

שכיב שנאן

נגד 10

מאיר שטרית
מוחמד ברכה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק קובע את תוואי הפחתת הגירעון, ובמסגרת זו נקבע כי בשנת 2013 לא יעלה שיעור הגירעון מהתמ”ג על 3%, בשנת 2014 לא יעלה על 2.75%, בשנת 2015 לא יעלה על 2.5%, בשנת 2016 לא יעלה על 2%, בשנים 2017 עד 2018 יפחת, בכל אחת מהשנים, מ-2%, ומשנת 2019 ואילך לא יעלה על 1.5%, בכל שנה.

החוק המלא


  • חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 12), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 710, מיום כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012), עמ' 1226.

    תיקון סעיף 51.בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התש"ע, עמ' 515., בסעיף 5 – (1)בפסקה (8), במקום "1.5%" יבוא "3%";(2)במקום פסקה (9) יבוא: "(9)בשנת התקציב 2014 – באופן שלא יעלה על 2.75%;(10)בשנת התקציב 2015 – באופן שלא יעלה על 2.5%;(11)בשנת התקציב 2016 – באופן שלא יעלה על 2%;(12)בשנות התקציב 2017 עד 2018 – באופן שמדי שנה יפחת מ-2%;(13)בשנות התקציב 2019 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%."
משוב א- א+