קריאה שנייה - הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס` 12), התשע"ב-2012

‏יום רביעי ‏25 ‏יולי ‏2012 14:06

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 42

יצחק כהן
נסים זאב
יצחק וקנין
עוזי לנדאו
שכיב שנאן
יובל שטייניץ

יובל שטייניץ

שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים

מירי רגב
יריב לוין
ישראל כץ

ישראל כץ

שר התחבורה והבטיחות בדרכים| שר המודיעין

משה יעלון

נגד 10

מאיר שטרית
מוחמד ברכה

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • החוק קובע את תוואי הפחתת הגירעון, ובמסגרת זו נקבע כי בשנת 2013 לא יעלה שיעור הגירעון מהתמ”ג על 3%, בשנת 2014 לא יעלה על 2.75%, בשנת 2015 לא יעלה על 2.5%, בשנת 2016 לא יעלה על 2%, בשנים 2017 עד 2018 יפחת, בכל אחת מהשנים, מ-2%, ומשנת 2019 ואילך לא יעלה על 1.5%, בכל שנה.

החוק המלא


  • חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 12), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 710, מיום כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012), עמ' 1226.

    תיקון סעיף 51.בחוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב–1992‏ ס"ח התשנ"ב, עמ' 45; התש"ע, עמ' 515., בסעיף 5 – (1)בפסקה (8), במקום "1.5%" יבוא "3%";(2)במקום פסקה (9) יבוא: "(9)בשנת התקציב 2014 – באופן שלא יעלה על 2.75%;(10)בשנת התקציב 2015 – באופן שלא יעלה על 2.5%;(11)בשנת התקציב 2016 – באופן שלא יעלה על 2%;(12)בשנות התקציב 2017 עד 2018 – באופן שמדי שנה יפחת מ-2%;(13)בשנות התקציב 2019 ואילך – באופן שמדי שנה לא יעלה על 1.5%."
משוב א- א+