קריאה שנייה - הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס` 74), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏24 ‏יולי ‏2012 17:30

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 10

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • תיקון זה לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג–1963, נועד בעיקרו לעודד ביצוע של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה לפי תכנית מתאר ארצית 38 (להלן – תמ”א 38 או התמ”א) באמצעות מתן הקלות מיסוי נוספות. התיקון מוסיף על הטבות המס שהיו קיימות לגבי תמ”א 38 המקורית לחיזוק מבנים השלוב בתוספת בניה למבנים קיימים ומעניק פטור ממס שבח לפרויקטים המתבצעים בדרך של הריסת המבנה הקיים והקמתו מחדש, מתוך כוונה להביא לגידול בעסקאות התמ”א ברחבי הארץ.
  מכירת זכות במקרקעין המושפעת מזכויות בנייה לפי תמ”א 38 תהיה פטורה ממס עד גובה שוויין של זכויות הבנייה לפי התמ”א, כולל זכויות מכוח התוכניות שנערכו לפי הוראות התמ”א. הפטור יינתן בהתקיים שני תנאים: האחד – הפטור יחול לגבי דירת מגורים אחת בלבד, שניתנה למוכר בתמורה ושעומדת בהגבלות שטח ושווי כמפורט בתיקון זה. השני – המבנה שנהרס הוקם מחדש בהתאם להוראות תמ”א 38.
  במסגרת התיקון נקבע כי באזורי הנגב והגליל, או באזורים מוחלשים מבחינה סוציו-אקונומית, יינתנו הטבות המס עד לגובה התקרה גם במצב שבו קיבל המוכר שתי דירות מגורים תמורת הזכות הנמכרת, ולא רק דירה אחת, כפי שקובע החוק לגבי אזורים אחרים במדינה.
  במקביל, קובע תיקון זה שתי הוראות לעניין פרק חמישי 4 העוסק בפינוי-בינוי. האחת קובעת כי הוראות חוק מיסוי מקרקעין לעניין פינוי-בינוי יחולו גם על כל מחזיק בקרקע, ללא קשר לחוקיות אחזקתו. השנייה קובעת כי יום תחילת הבנייה במתחמי פינוי-בינוי לגבי כל דייר יהיה היום בו התחיל הביצוע באותו הבניין שבו מתגורר הדייר ולא במתחם כולו.

החוק המלא


 • חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 74), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום ה' באב התשע"ב (24 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 482, מיום י"ט בתמוז התשע"ב (9 ביולי 2012), עמ' 248.

  תיקון סעיף 49יט1.בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963‏ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156; התשע"ב, עמ' 521. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 49יט(ב), בסופו יבוא:"(3)יראו תמורה המשתלמת למחזיק ביחידה שאינה מלאי עסקי כתמורה בשל מכירת זכות במקרקעין, ויחולו עליה הוראות חוק זה החלות על מכירת זכות במקרקעין בלבד."תיקון סעיף 49כ2.בסעיף 49כ לחוק העיקרי –(1)ברישה, במקום "ובחלקים ב' ו-ה' לפקודה" יבוא "ובחלק ב' לפקודה";(2)בפסקה (3), במקום "במתחם" יבוא "בבניין שבו נמצאת היחידה הנמכרת".תיקון סעיף 49כב3.בסעיף 49כב(א)(1) לחוק העיקרי, המילים "או לפי הפקודה, לפי הענין" – יימחקו.תיקון סעיף 49לב4.בסעיף 49לב לחוק העיקרי – (1)לפני ההגדרה "זכויות בנייה לפי תכנית החיזוק" יבוא:""אזור מוטב" – אזור שמתקיים בו אחד מאלה:(1)הוא נמצא בנגב, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב–1991 ס"ח התשנ"ב, עמ' 26., או בגליל, כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג–1993 ס"ח התשנ"ג, עמ' 138.;(2)הוא מסווג ברמה חברתית-כלכלית באשכול 1 עד 6 בדירוג הרמה החברתית-כלכלית לפי פרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;";(2)אחרי ההגדרה "זכויות בנייה לפי תכנית החיזוק" יבוא:""זכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה" – זכויות לבנייה נוספת שהוקנו לפי הוראות תכנית החיזוק בדרך של הריסה, לרבות תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תכנית החיזוק שמטרתה חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, ולמעט זכויות בנייה מכוח תכנית אחרת;";(3)אחרי ההגדרה "תכנית החיזוק" יבוא:""תכנית החיזוק בדרך של הריסה" – הוראות תכנית החיזוק בעניין הריסת מבנה והקמתו מחדש כפי שתהיה בתוקף מעת לעת."תיקון סעיף 49לב15.בסעיף 49לב1 לחוק העיקרי –(1)ברישה, אחרי "הזכות הנמכרת" יבוא "לפי סעיף 49לג או 49לג1, לפי העניין,";(2)בפסקה (2), אחרי "תכנית החיזוק" יבוא "או המועד שבו החלה הבנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה, לפי העניין".תיקון סעיף 49לב26.בסעיף 49לב2(ב) לחוק העיקרי, אחרי "הזכות הנמכרת" יבוא "לפי סעיף 49לג או 49לג1, לפי העניין".הוספת סעיף 49לג17.אחרי סעיף 49לג לחוק העיקרי יבוא:"פטור ממס במכירה שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה49לג1.(א)מכירת זכות במקרקעין שהתמורה המשתלמת בעדה מושפעת מזכויות בנייה לפי תכנית החיזוק בדרך של הריסה (בסעיף זה – הזכות הנמכרת), תהא פטורה ממס עד גובה שווין של זכויות הבנייה כאמור, ובלבד שהתקיימו שניים אלה:(1)ניתנה למוכר, תמורת הזכות הנמכרת, דירת מגורים חלופית, ובאזור מוטב – שתי דירות מגורים חלופיות, לכל היותר, שמתקיים בהן אחד מאלה: (א)שטח הדירה או השטח המצטבר של הדירות, לפי העניין, אינו עולה על שטח דירת המגורים הנמכרת בתוספת 25 מ"ר;(ב)שווי הדירה או השווי המצטבר של הדירות, לפי העניין, אינו עולה על סכום הפטור הקבוע בסעיף 49ז(א)(2) או על שוויה של דירת המגורים הנמכרת, ללא הזכויות לבנייה נוספת, לפי הגבוה;והכל בתוספת תשלום בעבור דמי שכירות לתקופת הריסת המבנה ובנייתו מחדש ולכיסוי הוצאות כרוכות כפי שקבע המנהל;(2)בוצעה הקמתו מחדש של המבנה שנהרס בהתאם לתכנית החיזוק בדרך של הריסה.(ב)תמורה בעד מכירה כאמור בסעיף קטן (א) שניתנה שלא כאמור באותו סעיף קטן, יראו אותה כדמי מכר של זכות אחרת במקרקעין אשר שווי רכישתה הוא חלק יחסי משווי הרכישה של הזכות הנמכרת, כיחס שבין התמורה האמורה לבין שווי הזכות הנמכרת, ובהתאם לכך ייוחסו גם הניכויים והתוספות.(ג)הפטור לפי סעיף זה יחול לגבי דירת מגורים אחת בלבד, ובאזור מוטב – שתי דירות מגורים בלבד, שניתנו למוכר בשל מכירת הזכויות בדירת מגורים אחת בכל בניין, ובלבד ששיעור זכותו של המוכר בדירת המגורים החלופית לא יפחת משיעור זכותו בדירת המגורים הנמכרת.(ד)הועברה דירת מגורים לקרוב בפטור ממס לפי חוק זה, בתקופה של 24 חודשים שלפני ההסכם למכירת הזכות הנמכרת, לא יחול במכירתה פטור ממס לפי סעיף זה; בסעיף קטן זה, "קרוב" ו"שליטה" – כהגדרתם בסעיף 49כב(ב).(ה)לעניין סעיף זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים – כמוכר אחד.(ו)(1)הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה) יחולו, בשינויים המחויבים, גם אם ניתנה למוכר, תמורת הזכות הנמכרת, זכות ביחידה בבניין שאינה דירת מגורים ואינה מהווה מלאי עסקי בידי המוכר;(2)במכירת זכות בדירת מגורים חלופית שנתקבלה תמורת זכות נמכרת שאינה דירת מגורים, לא יחולו פטור ממס, כולו או חלקו, שיעור מס מופחת או דחיית מס לפי הוראות חוק זה או לפי הפקודה.(ז)המנהל יפרסם את רשימת היישובים הנכללים בהגדרה "אזור מוטב"."תיקון סעיף 49לו28.בסעיף 49לו2 לחוק העיקרי, אחרי "זכות נמכרת" יבוא "לפי סעיף 49לג" ובסופו יבוא "ולעניין מכירת זכות נמכרת לפי סעיף 49לג1 – מיום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013) עד יום ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016).".תחילה9.תחילתם של סעיפים 49יט, 49כ ו-49כב לחוק העיקרי כנוסחם בסעיפים 1 עד 3 לחוק זה ביום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012).
משוב א- א+