אישור החוק - הצעת חוק הדואר (תיקון מס` 11), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏24 ‏יולי ‏2012 17:15

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

משה גפני
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • החוק קובע שורה של הוראות המחילות עקרונות של ממשל תאגידי על בנק הדואר, אשר פועל כחברת בת בבעלות מלאה של חברת הדואר. הוראות אלה מאפשרות את הרחבת תחומי הפעילות והשירותים שהוא מעניק לציבור, ומסדירות את הפיקוח והבקרה על פעילותו.
  בכל הנוגע לשירותים הכספיים שיספק בנק הדואר, נקבע כי הם יינתנו בידי החברה הבת בלבד לפי תנאי ההיתר לשירותים כספיים שייתן לה שר התקשורת בהסכמת שר האוצר. תנאי ההיתר ייקבעו תוך התחשבות, בין היתר, בצורך לקדם ולשפר את השירותים הכספיים לציבור וכן בצורך להרחיב את הנגישות של השירותים הכספיים לציבור, בהתחשב בפערים הכלכליים בחברה ובצרכים ייחודיים של קבוצות שונות בה. היתר זה יסדיר, בין השאר, ניהול חשבונות עובר ושב, העברת כספים, קנייה ומכירה של מט”ח ועוד. כמו כן, תוכל החברה הבת, באישור שרי התקשורת והאוצר, לתת בעצמה שירותים פיננסיים או להפיץ שירותים פיננסיים הניתנים על ידי גורם אחר.
  בכל הנוגע לשירות ללקוחות בנק הדואר, נקבעה שורה של הוראות שרובן שאובות מההוראות החלות באותם עניינים על הבנקים המסחריים, ובכלל זה איסור על סירוב בלתי סביר לתת שירות, איסור הטעיה, מסירת מידע ללקוח על התשלומים הנגבים ממנו, איסור על התניית שירות בשירות ועוד.
  כמו כן, נקבעו הוראות באשר להטלת עיצומים כספיים על חברת הדואר והחברה הבת בשל הפרת הוראות החוק או תנאי ההיתר לשירותים כספיים, בכפוף לתקנות שיובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
  החוק קובע כי חלק מהסעיפים, ובהם הסעיפים המסירים חלק מהמגבלות שהוטלו עד היום על החברה הבת, ייכנסו לתוקפם עם פרסומו, ואילו שאר סעיפי החוק ובעיקרם הסעיפים העוסקים במתן השירותים הכספיים בידי החברה הבת, ייכנסו לתוקפם שנה מיום פרסומו של החוק (להלן – היום הקובע), בתנאי שארבעה תנאים מתקיימים ובהם הודעת החברה לשר כי באפשרותה לתת את השירותים הכספיים, עמידה בהוראות המפקח לעניין ההון העצמי המזערי, מינוי דירקטוריון לחברה וכן בתנאי שנחתם הסכם קיבוצי לעניין יישום החוק בנוגע לתנאי ההעסקה של עובדים בחברת הדואר ובחברה הבת, זאת כדי להגן על עובדי חברת הדואר מפגיעה שעלולה להיגרם להם מהשינויים הצפויים. אם לא יתקיימו ארבעת התנאים ידחה שר התקשורת את היום הקובע בחצי שנה בכל פעם. עם זאת, כדי למנוע את האפשרות לעכב ללא הצדקה את כניסת החוק לתוקף באמצעות התמשכות לא ראויה של הליכי המשא ומתן לקראת חתימת הסכם קיבוצי, נקבע כי שר התקשורת יוכל, באישור ועדת הכלכלה, להקדים או לדחות את היום הקובע, אם נוכח כי בנסיבות העניין ראוי לעשות כן.
  כמו כן, נקבעה הוראת שעה שתאפשר לחברת הדואר לספק את השירותים הכספיים עד למועד הקובע.

משוב א- א+