הסתייגות - חוק הירושה (תיקון מס` 13), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏17 ‏יולי ‏2012 19:53

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

נגד 11

שכיב שנאן

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • התיקון לחוק עוסק במעמדו של ילד מאומץ באשר לירושת קרובי משפחתו המאמצת. עד תיקון זה, החוק קבע כי ילד מאומץ יורש את הוריו המאמצים ואלה יורשים אותו, אולם ילד מאומץ אינו יורש את קרובי משפחתו המאמצת ואלה אינם יורשים אותו. מצב נורמטיבי זה הדגיש את שונותו של הילד המאומץ ויצר תוצאות מעשיות לא רצויות, למשל כשילד מאומץ לא ירש את אחיו ואחותו המאמצים או את סבו וסבתו המאמצים.
    התיקון לחוק משווה לעניין ירושה את מעמדו של ילד מאומץ למעמדו של ילד ביולוגי, כך שגם ילד מאומץ יוכל לזכות בירושתם של קרובי ההורים המאמצים.

החוק המלא


  • חוק הירושה (תיקון מס' 13), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ"ז בתמוז התשע"ב (17 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 459, מיום ט"ו באייר התשע"ב (7 במאי 2012), עמ' 164.

    תיקון סעיף 161.בחוק הירושה, התשכ"ה–1965‏ ס"ח התשכ"ה, עמ' 63; התשס"ה, עמ' 714., בסעיף 16 – (1)בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו.";(2)במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב)המאומץ וצאצאיו זוכים על פי דין בעזבונם של קרובי המאמץ כאילו היו יורשים, וקרובי המאמץ זוכים על פי דין בעזבונו של המאומץ כאילו היו יורשים."
משוב א- א+