אישור החוק - חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס` 19), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏16 ‏יולי ‏2012 21:35

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

יריב לוין
מגלי והבה
שכיב שנאן

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • לכנסת שני נציגים בוועדת המינויים לקאדים-מד`הב. תיקון החוק נועד לתת עדיפות לחברי הכנסת על פני מי שאינם חברי הכנסת, כנציגי הכנסת בוועדת המינויים לקאדים-מד`הב ולמנוע מצב שבו חבר כנסת מתמודד בבחירות הנערכות בכנסת מול מי שאינו חבר הכנסת. התיקון משנה את המצב שהיה קיים לפני כן, ואשר איפשר שנציג הכנסת בוועדת המינויים לא יהיה חבר כנסת.

  התיקון קובע כי נציגי הכנסת בוועדת המינויים לקאדים-מד`הב ייבחרו קודם כל מקרב חברי הכנסת, ורק אם אין שני חברי כנסת דרוזים המעוניינים והכשירים לכהן כנציגי הכנסת, או שהכנסת לא בחרה בשני חברי כנסת לכהן בוועדה, תוכל הכנסת לבחור, בבחירות נפרדות, אדם שאינו חבר הכנסת כנציג בוועדת המינויים. בכל מקרה, תמיד יהיו בחירות לנציגי הכנסת, אולם לא יתמודדו חברי כנסת ומי שאינם חברי הכנסת באותן בחירות, וקודם כל יתאפשר לחברי הכנסת להתמודד על התפקיד.

  עוד קובע התיקון כי כאשר בחרה הכנסת נציג בוועדת המינויים שאינו חבר הכנסת, ולאחר מכן החל לכהן בכנסת חבר כנסת דרוזי, או שחבר כנסת דרוזי הפך כשיר לכהן בוועדה - יערכו, בתוך שישים ימים, בחירות לבחירת נציג הכנסת במקום מי שאינו חבר כנסת. בבחירות אלו יהיו רשאים להתמודד כל חברי הכנסת הדרוזים הכשירים לכהן בוועדה.

  תחילתו של החוק ביום 1 בינואר 2013, ובתוך שלושים ימים לאחר מועד זה ייערכו בחירות לבחירת חבר הכנסת כנציג הכנסת בוועדה, במקום מי שאינו חבר כנסת.

החוק המלא


 • חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים (תיקון מס' 19), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום כ"ו בתמוז התשע"ב (16 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 474, מיום כ"ג בסיוון התשע"ב (13 ביוני 2012), עמ' 221.

  תיקון סעיף 111.בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג–1962‏ ס"ח התשכ"ג, עמ' 20; התשע"א, עמ' 655. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11(א) – (1)הקטע החל במילים "יושב ראש המועצה" יסומן "(1)";(2)הקטע החל במילים "ראש בית הדין לערעורים" יסומן "(2)";(3)הקטע החל במילים "שני קאדים-מד'הב" יסומן "(3)";(4)הקטע החל במילים "שר המשפטים" יסומן "(4)";(5)במקום הקטע החל במילים "חבר כנסת דרוזי שייבחר" ועד המילים "בכפוף להוראות חוק הכנסת" יבוא:"(5)(א)שני חברי כנסת דרוזים שתבחר הכנסת, ובלבד שהיו שני חברי כנסת דרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה.(ב)לא היו שני חברי כנסת דרוזים כאמור בפסקת משנה (א) או שהכנסת לא בחרה בשני חברי כנסת כאמור – תבחר הכנסת כנציגיה בוועדה דרוזים שאינם חברי הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד רק מי שאינם חברי הכנסת.(ג)היה חבר כנסת דרוזי אחד כאמור בפסקת משנה (א) או שהכנסת בחרה רק בחבר כנסת אחד כאמור – תבחר הכנסת כנציגה הנוסף בוועדה דרוזי שאינו חבר הכנסת, בבחירות שבהן רשאים להתמודד רק מי שאינם חברי הכנסת.(ד)חבר כנסת דרוזי שנבחר לכהן כנציג הכנסת בוועדה יכהן כל עוד הוא חבר הכנסת, ואם תמה כהונת הכנסת – עד שתבחר הכנסת החדשה חבר אחר במקומו; נציג הכנסת בוועדה שאינו חבר הכנסת יכהן כל עוד לא בחרה הכנסת נציג אחר במקומו.(ה)נבחר מי שאינו חבר הכנסת כנציג הכנסת בוועדה ולאחר מכן החל לכהן בכנסת חבר כנסת דרוזי או שחבר כנסת הפך כשיר לכהן כנציג הכנסת בוועדה, ייערכו, בתוך שישים ימים, בחירות לבחירת נציג הכנסת במקום מי שאינו חבר הכנסת, ובהן רשאים להתמודד כל חברי הכנסת הדרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה; נבחרו כנציגי הכנסת בוועדה שניים שאינם חברי הכנסת, חבר הכנסת שייבחר בבחירות כאמור, אם ייבחר, יכהן במקום הנציג שקיבל את מספר הקולות הקטן יותר; קיבלו הנציגים מספר קולות שווה, תחליט הכנסת באותן בחירות במקום מי מהם יכהן חבר הכנסת לאחר בחירתו.(ו)נציגי הכנסת בוועדה ייבחרו בבחירות חשאיות; בחירתם, כשירותם וכהונתם יהיו בכפוף להוראות חוק הכנסת, התשנ"ד–1994‏ ס"ח התשנ"ד, עמ' 140.;";(6)הקטע החל במילים "עורך דין" יסומן "(6)". תחילה והוראות מעבר2.(א)תחילתו של חוק זה ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013).(ב)כיהן ביום תחילתו של חוק זה מי שאינו חבר הכנסת כנציג הכנסת בוועדת המינויים לפי סעיף 11 לחוק העיקרי (להלן – הנציג המכהן), וכיהנו בכנסת חברי כנסת דרוזים הכשירים לכהן כנציגי הכנסת בוועדה, ייערכו, בתוך שלושים ימים מיום תחילתו של חוק זה, בחירות לבחירת נציג הכנסת במקומו; הנציג המכהן ימשיך לכהן כל עוד לא בחרה הכנסת נציג אחר במקומו.
משוב א- א+