להעביר את הצעת החוק לוועדה - הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס` 3), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏10 ‏יולי ‏2012 19:12

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 7

משולם נהרי

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • נקבע שמי שהייתה לו בעבר תעודת הכרה במקצוע בריאות (ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, טיפול בהפרעות תקשורת ותזונה - דיאטנות), כחלק מההסדרה המנהלית של המקצוע על ידי משרד הבריאות יוכל להגיש את הבקשה ללא הגבלת מועד. כן נקבע שמי שהשלים את לימודיו באותם מקצועות במוסד מוכר בישראל בלבד, עד ליום 30.1.09 יהיה זכאי לקבל תעודה במקצועות אלה ללא צורך בעמידה בחובת הבחינות ובלבד שיגיש בקשה למשרד הבריאות עד 30.4.13.

החוק המלא


  • חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 3), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב (25 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 481, מיום י"ד בתמוז התשע"ב (4 ביולי 2012), עמ' 246.

    תיקון סעיף 581.בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח–2008‏ ס"ח התשס"ח, עמ' 720; התש"ע, עמ' 476., בסעיף 58 –(1)בסעיף קטן (ב), המילים "בתוך 12 חודשים מיום התחילה" – יימחקו; (2)בסעיף קטן (ג)(1), במקום "בתוך 12 חודשים מהמועד הקובע" יבוא "לא יאוחר מיום כ' באייר התשע"ג (30 באפריל 2013)."
משוב א- א+