קריאה שנייה - חוק התכנון והבניה (תיקון מס` 98), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏10 ‏יולי ‏2012 17:09

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

יצחק וקנין

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • התיקון מאפשר לרשויות מקומיות להשתמש, בתנאים מסוימים, באחוז מסוים מהכספים שהן גובות כהיטל השבחה לשם השקעה בחינוך. זאת, לפי החלטת מועצת הרשות המקומית ובאישור שר הפנים. בין התנאים הנדרשים: הסכום לא יעלה על 10% מיתרת ההכנסות או על מכפלה של 75 שקלים חדשים במספר התלמידים הלומדים במוסדות החינוך ברשות המקומית, לפי הנמוך; הכספים יוחזקו בחשבון בנק נפרד וישמשו רק למטרת השקעה בחינוך; מתקיים יחס מסוים בין הגירעון המצטבר של הרשות המקומית ועומס המלוות שלה, הרשות אינה זכאית למענק סיוע ולא צברה גירעון שוטף, כמו כן נדרשים תנאים מסוימים לגבי גביית הארנונה ובעניין הוצאות השכר של הרשות וכן שהוגשו לשר הפנים אישורים כי אין גירעון בתקציב בלתי רגיל המנוהל ברשות המקומית, וכי שימוש בכספים כאמור לא יביא לגירעון כזה, כי הכספים נדרשים לשם השקעה בחינוך, וכי אין בשימוש בכספים פגיעה ביכולתה של הרשות המקומית לממן את כל הוצאות הפיתוח וההוצאות האחרות שלשמן משמש היטל ההשבחה, בשנה שבה ניתן האישור ובחמש השנים שלאחר מכן.
משוב א- א+