אישור החוק - חוק המחשבים (תיקון), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏10 ‏יולי ‏2012 17:03

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 12

יריב לוין
חיים אמסלם
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • סעיף 6 לחוק המחשבים טרם התיקון אסר על עריכה והעברה של תוכנה הגורמת נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב, אולם הוא לא אסר על עריכה או העברה של נגיף מחשב שאינו בהכרח גורם נזק או שיבוש כאמור, אלא מאפשר חדירה והעתקה של מידע, כגון תוכנה של ”סוס טרויאני”.
    התיקון לחוק מרחיב איסור זה ואוסר על עריכה של תוכנה גם אם אין בכך כדי לגרום נזק או שיבוש למחשב או לחומר מחשב, אם הדבר נעשה, בין היתר, במטרה לחדור למחשב, לבצע פעולות שתוצאתן מידע או פלט כוזב, לבצע האזנת סתר או במטרת פגיעה בפרטיו, כשדין העובר על איסורים אלו - מאסר שלוש שנים. המפיץ, מציע לציבור, או מעביר, מחדיר או מתקין במחשב של אחר תוכנה או התקן אשר סוגלו לבצע אחת מן הפעולות האסורות כאמור, דינו- מאסר חמש שנים.
    בנוסף, על מנת להתאים את החוק להוראות אמנת בודפשט בדבר פשעי מחשב, קובע התיקון לחוק כי המפיץ, מציע לציבור או מעביר, מחדיר או מתקין במחשב של אחר סיסמא או קוד גישה, על מנת שיבוצעו פעולות אסורות כאמור, דינו – מאסר שלוש שנים.


החוק המלא


  • חוק המחשבים (תיקון), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע"ב (10 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת– 468, מיום ב' בסיוון התשע"ב (23 במאי 2012), עמ' 204.

    החלפת סעיף 61.בחוק המחשבים, התשנ"ה–1995‏ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366., במקום סעיף 6 יבוא:"פעולות אסורות בתוכנה6.(א)העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן, במטרה לבצען שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים:(1)שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו;(2)מחיקת חומר מחשב, גרימה לשינוי בו, שיבושו בכל דרך אחרת או הפרעה לשימוש בו;(3)פעולות שתוצאתן מידע כוזב או פלט כוזב, כהגדרתם בסעיף 3(ב);(4)חדירה לחומר מחשב, כהגדרתה בסעיף 4, הנמצא במחשב;(5)האזנת סתר, כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל"ט–1979‏ ס"ח התשל"ט, עמ' 118.;(6)פגיעה בפרטיות כאמור בסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981‏ ס"ח התשמ"א, עמ' 128..(ב)המפיץ או מציע לציבור, המעביר לאחר, המחדיר למחשב של אחר או המתקין במחשב של אחר סיסמא, קוד גישה או מידע דומה, כדי שתבוצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף קטן (א) שלא כדין, דינו – מאסר שלוש שנים.(ג)המפיץ או מציע לציבור, המעביר לאחר, המחדיר למחשב של אחר או המתקין במחשב של אחר תוכנה או התקן אשר סוגלו לבצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף קטן (א), כדי שתבוצע פעולה כאמור שלא כדין, דינו – מאסר חמש שנים."
משוב א- א+