קריאה שנייה - חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס` 17), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏10 ‏יולי ‏2012 16:58

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 14

אחמד טיבי
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

 • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס` 17), התשע”ב-2012 התקבל בקריאה שניה ובקריאה שלישית ביום כ` בתמוז התשע”ב (10 ביולי 2012).

  החוק קובע הוראה כללית, שתחול לא רק בנסיבות של מות אחד ההורים, שלפיה בית המשפט רשאי, לבקשת הורי הורים, להורות בעניין הקשר בינם לבין נכדם הקטין, אם הוא סבור שהדבר הוא לטובת הקטין. הבקשה תוגש בדרך של בקשה ליישוב סכסוך ותופנה ליחידת הסיוע הפועלת לצד בית המשפט, אשר פועלת לפתרון הסכסוך בהסכמה תוך מעורבות של גורמים טיפוליים.
  החוק מתקן בהתאמה את ההוראה הקיימת בסעיף 28א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שעניינה קשר עם הורי הורים במקרה של מות הורה של הקטין, לעניין טובת הקטין ולעניין הגשת הבקשה בדרך של בקשה ליישוב סכסוך.

החוק המלא


 • חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 17), התשע"ב–2012 *
  התקבל בכנסת ביום כ' בתמוז התשע"ב (10 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 450, מיום י"ט באדר התשע"ב (13 במרס 2012), עמ' 128.

  תיקון סעיף 28א1.בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962‏ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120, התשע"ב, עמ' 142. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 28א, במקום "אחד ההורים" יבוא "הורה", ובמקום הסיפה החל במילים "לתת הוראות" יבוא "אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי המת בעניין הקשר בינם ובין הקטין.".הוספת סעיף 28ב2.אחרי סעיף 28א לחוק העיקרי יבוא:"בקשה בעניין קשר בין קטין ובין הורי הוריו28ב.(א)בית המשפט רשאי, אם ראה שהדבר הוא לטובת הקטין, להחליט בבקשת הורי הוריו בעניין הקשר בינם ובין הקטין. (ב)בקשה לפי סעיף זה ולפי סעיף 28א תוגש לבית המשפט בדרך של בקשה ליישוב סכסוך ותופנה ליחידת הסיוע שבבית המשפט; שר המשפטים יקבע הוראות בעניין דרך הגשת הבקשה והדיון בה."
משוב א- א+