אישור החוק - הצעת חוק איסור מימון טרור (תיקון מס` 4), התשע"ב-2012

‏יום שני ‏09 ‏יולי ‏2012 19:21

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 25

שכיב שנאן
יריב לוין

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

החוק המלא


  • חוק איסור מימון טרור (תיקון מס' 4), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י"ט בתמוז התשע"ב (9 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה – 659, מיום כ"ט בשבט התשע"ב (22 בפברואר 2012), עמ' 376.

    תיקון סעיף 11.בחוק איסור מימון טרור, התשס"ה–2005‏ ס"ח התשס"ה, עמ' 76; התשע"ב, עמ' 375. (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "אדם שהוא פעיל טרור", לפני "אדם שהוא פעיל בביצוע" יבוא "אחד מאלה: (1)", במקום "או אדם" יבוא "(2) אדם" והסיפה החל במילה "כאמור" – תימחק.תיקון סעיף 22.בסעיף 2 לחוק העיקרי –(1)בסעיף קטן (א) – (א)בפסקה (1), בסופה יבוא "לעניין פסקה זו, "נקבע מחוץ לישראל" – נקבע בידי גורם מוסמך של מדינה זרה בעקבות הליכים שננקטו בה לפי דיניה."; (ב)אחרי פסקה (1) יבוא:"(1א) נקבע בידי מועצת הביטחון של האומות המאוחדות או בידי מי שהיא הסמיכה לכך כי אדם זר הוא אדם שהוא פעיל טרור או כי חבר בני אדם זר הוא ארגון טרור, רשאית ועדת השרים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ד)(1), להכריז על אותו אדם שהוא פעיל טרור או על אותו חבר בני אדם שהוא ארגון טרור.";(ג)בפסקה (2) –(1)ברישה, במקום "לעניין פסקה (1)" יבוא "לעניין סעיף קטן זה";(2)ההגדרה "נקבע מחוץ לישראל" – תימחק;(2)בסעיף קטן (ג), המילים "כאמור בסעיף קטן (ג)" – יימחקו.תיקון סעיף 93.בסעיף 9(ב) לחוק העיקרי, במקום "או שקיימת לגביו הכרזה לפי סעיף 2 כי הוא אדם פעיל טרור" יבוא "כאמור בפסקה (1) להגדרה "אדם שהוא פעיל טרור או שקיימת לגביו או לגבי ארגון שהוא נוטל חלק פעיל בו הכרזה לפי סעיף 2".
משוב א- א+