אישור החוק - הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס` 15), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏03 ‏יולי ‏2012 17:24

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 11

אורי יהודה אריאל
מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

הצעת חוק

  • אין הצעת חוק המקושרת להצבעה זו

תקציר

  • בחוק מוסף כלי האכיפה נוסף להגנה על נוער עובד שטרם מלאו לו 18, לפיו ניתן לתת צו שיפוטי למניעת פעולה מפירה. בקשה למתן הצו מותנית בקיומו של יסוד סביר להניח שנעשית פעולה מפירה של הוראות מסוימות בחוק עבודת נוער או שעומדת להתבצע פעולה כאמור. בנוסף, אם בית הדין לעבודה ייווכח כי בעבירה או בנסיבות העניין יש משום סיכון לשלומו או בריאותו של הנער, יהיה בית הדין רשאי להורות על מתן ערובה לקיום הצו. הבקשה למתן צו יכול שתוגש על ידי היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, בידי מפקח עבודה בכיר, ועל ידי תובע במידה והוגש כתב אישום. צו למניעת פעולה מפירה יכול להינתן במעמד צד אחד, ובלבד שייקבע דיון במעמד שני הצדדים לא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו.

החוק המלא


  • חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 15), התשע"ב–2012 *
    התקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז התשע"ב (3 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 469, מיום ח' בסיוון התשע"ב (29 במאי 2012), עמ' 206.

    הוספת סעיף 29א1.בחוק עבודת הנוער, התשי"ג–1953 ס"ח התשי"ג, עמ' 115; התש"ע, עמ' 639., אחרי סעיף 29 יבוא:"צו למניעת פעולה מפירה29א.(א)(1)היה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו, או למפקח עבודה בכיר ששר התעשייה, המסחר והתעסוקה הסמיך לעניין זה, יסוד סביר להניח שאדם מבצע או עומד לבצע, במעשה או במחדל, פעולה מפירה, רשאי הוא להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בקשה למתן צו המורה לאותו אדם להימנע מהפעולה המפירה או לעשות מעשה למניעתה (בסעיף זה – צו למניעת פעולה מפירה).(2)הוגש כתב אישום בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי תובע כהגדרתו בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב–1982 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43., להגיש בקשה למתן צו למניעת פעולה מפירה.(3)בסעיף זה, "פעולה מפירה" – פעולה בניגוד להוראות לפי סעיפים 2, 2א, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 18(ב), 20, 21, 22, 22א, 23, 24, 27ה, 28, 28א, 31, 32, 33ד.(ב)(1)בית הדין האזורי לעבודה רשאי לתת צו למניעת פעולה מפירה במעמד צד אחד.(2)ניתן צו במעמד צד אחד, יתקיים הדיון במעמד הצדדים בהקדם האפשרי ולא יאוחר משבעה ימים מיום מתן הצו, ורשאי בית הדין האזורי לעבודה להאריך את תוקפו של הצו למניעת פעולה מפירה, לבטלו או לשנותו, אף אם מי שלגביו ניתן הצו והוזמן כדין, לא התייצב לדיון.(ג)נוכח בית הדין האזורי לעבודה כי יש בפעולה המפירה או בנסיבות העניין משום סיכון שלומו או בריאותו של נער, רשאי הוא להורות בצו למניעת פעולה מפירה על מתן ערובה לקיום הצו, בסכום ולתקופה שיקבע."תיקון חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
משוב א- א+