אישור החוק - הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס` 2), התשע"ב-2012

‏יום שלישי ‏03 ‏יולי ‏2012 17:14

דף ההצבעה מציג נתונים על הצבעה שנערכה בכנסת, כולל מי הם חברי הכנסת שהצביעו בעד ומי הם אלו שהצביעו נגד.

עוד +

בעד 9

מגלי והבה

נגד 0

נמנע 0

תקציר

  • מוצע להאריך מ-14 ימים ל-30 ימים את התקופה שאם במהלכה אירעה חבלה לחייל בשירות סדיר בתקופת שירותו, אף שלא עקב שירותו, הוא יהיה זכאי לזכויות לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי”ט-1959 [נוסח משולב].

החוק המלא


  • חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס' 2),
    התשע"ב–2012 *

    התקבל בכנסת ביום י"ג בתמוז התשע"ב (3 ביולי 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 467, מיום כ"ט באייר התשע"ב (21 במאי 2012), עמ' 202.
משוב א- א+